L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 


DADES IDENTIFICATIVES

 

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades:


El titular d'aquest website és “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.”, amb domicili a Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 Girona, amb número de NIF: B17356932.
Correu electrònic de contacte info@oftalis.com


La informació continguda en https://www.oftalis.com constitueix un servei d'informació dels diversos serveis que ofereix “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P” (d'ara endavant “OFTALIS”) en l'àmbit de l'assistència mèdica i oftalmològica i serveis relacionats. 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS


L'accés a la Web https://www.oftalis.com exigeix l'acceptació de les condicions d'ús que a cada moment es trobin vigents en aquesta Web. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL


El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en https://www.oftalis.com/ estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “OFTALIS”, i no es permet, la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilación, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “OFTALIS” de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.
 

L'usuari, exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “OFTALIS”.


“OFTALIS” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari. 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

L'accés a la pàgina Web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de “OFTALIS”. No obstant això, es comunica que en el cas que “OFTALIS” sol·liciti dades personals, s'informarà degudament l'usuari conforme al que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades i altra normativa que resulti d'aplicació relativa a la protecció de dades.

 

Les Dades Personals que recull “OFTALIS” en els diferents tipus de formularis seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l'interessat, així com per al manteniment de la relació que en el seu cas s'estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.


Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d'accedir a la nostra Política de Privacitat.


“OFTALIS” ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. 

DADES A XARXES SOCIALS

 

“OFTALIS” disposa de perfils en diferents xarxes socials, per la qual cosa hem d'advertir a l'usuari que totes les dades que publiqui en aquests perfils seran coneguts per tots aquells usuaris que també interactuin en aquest perfil o que simplement el consultin, tinguin aquests o no el seu propi perfil en la xarxa social, ja que tots els perfils de “OFTALIS” són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari en els perfils de “OFTALIS” serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei. Li recomanem que consulti les Polítiques de Privacitat de les xarxes socials abans d'utilitzar aquests serveis.
 

En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a “OFTALIS”, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no danya o ofèn a tercers.
 

“OFTALIS” només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la legislació vigent, respecte a les dades que reculli directament de l'usuari, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar.

 

 

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 

“OFTALIS” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi a aquests.
 

En el mateix sentit, “OFTALIS” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.
 

La Web de “OFTALIS” conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d'interès per als usuaris. “OFTALIS” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privacitat adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.
 

“OFTALIS” no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés a la Web https://www.oftalis.com/ i/o en l'ús de les informacions contingudes en ella.
 

“OFTALIS” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites. 

ENLLAÇOS

 

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per “OFTALIS”, i en defecte d'això els enllaços que s'estableixin a aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d'inici.
 

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.
 

“OFTALIS” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d'això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic info@oftalis.com. 

RESPONSABILITAT


En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos en la Web https://www.oftalis.com/ 

RESERVA

 

OFTALIS“” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l'accessibilitat a la Web per raons d'eventual necessitat i per a efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“OFTALIS” es reserva el dret a incloure o retirar totalment o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció. 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.
 

Tots els drets reservats INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P. 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

A través del present avís, “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.”, (d'ara endavant “OFTALIS”), informa els usuaris de la Web https://www.oftalis.com en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i altra normativa d'aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de manera expressa, lliure i voluntària, facilitar a “OFTALIS” les dades personals que els són sol·licitats motivat per la sol·licitud d'informació o per a la contractació dels diversos serveis que s'ofereixen dins de l'àmbit de l'assistència mèdica i oftalmològica i serveis relacionats.
 

Excepte que específicament s'estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de manera veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “OFTALIS” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l'usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l'usuari/interessat seran tractats atenent les característiques detallades a continuació.


Informació relativa al tractament de les dades personals
 

Identificació del responsable: “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.”, amb domicili en Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 Girona amb número de NIF: B17356932. Correu electrònic de contacte info@oftalis.com


Identificació del Delegat de Protecció de Dades:

Per a totes aquelles qüestions relatives a les dades personals, com poden ser consultes, sol·licituds, suggeriments, etc., pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades designat per “OFTALIS” a través del següent correu electrònic info@oftalis.com,  al telèfon 972 41 24 13 o presencialment en les nostres oficines del c/ Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 de Girona.

 

Finalitat del tractament:

 

Totes les dades facilitades seran tractats amb les següents finalitats:

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l'interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessaris per als fins del tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació i, en aquest cas, es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes.
 

En l'actualitat no es procedeix a realitzar cap mena de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, basant-se en les seves dades personals. En el cas en què en un futur s'anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es recaptarà el consentiment previ.Legitimació del tractament:


Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per Vostè de manera prèvia i expressa. Amb caràcter previ se l'informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.Destinataris, cessions i transferències de dades:
 

Les seves dades no seran cedits tret que siguin estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

Igualment, les seves dades tampoc seran transferits a països fora de la Unió Europea tret que fos indispensable per al compliment de les finalitats i Vostè ens autoritzi de manera prèvia i expressa.Drets dels interessats:
 

Podrà exercitar en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “OFTALIS”, Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 Girona ; mitjançant correu electrònic a info@oftalis.com. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de l'interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l'efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Els drets dels interessats són: d'accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:


Dret d'accés:

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals i a la següent informació:
 


Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l'interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l'article 46 relatives a la transferència. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l'interessat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l'interessat present la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faciliti d'una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d'ús comú.


Dret de rectificació:

L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. Tenint en compte els fins del tractament, l'interessat tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.


Dret de supressió:

L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera
b) l'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basi en un altre fonament jurídic
c) l'interessat s'oposi al tractament conformement a l'article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l'interessat s'oposi al tractament conformement a l'article 21, apartat 2
d) les dades personals hagin estat tractats il·lícitament
e) les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament
f) les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l'article 8, apartat 1.
 

Quan el responsable hagi fet públic les dades personals dels quals l'interessat ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d'adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per a comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades o a qualsevol còpia o replica d'aquests.

Aquest dret es veurà limitat per altres drets com ara el dret a la llibertat d'expressió i informació, pel compliment d'alguna obligació legal, o quan existeixin raons d'interès públic.


Dret a la limitació del tractament:
 

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 

Quan el tractament de dades personals s'hagi limitat en virtut de l'apartat 1, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l'interessat o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un determinat Estat membre.

Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament conformement a l'apartat 1 serà informat pel responsable abans de l'aixecament d'aquesta limitació.


Dret d'oposició:
 

L'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en el que es disposa en l'article 6, apartat 1, lletres e) o f), inclosa l'elaboració de perfils sobre la base d'aquestes disposicions.

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, l'interessat tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que el concerneixin, inclosa l'elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting.

Quan l'interessat s'oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractats per a aquests fins.

Quan les dades personals es tractin amb finalitats de recerca científica o històrica o fins estadístics de conformitat amb l'article 89, apartat 1, l'interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que el concerneixin, tret que sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada per raons d'interès públic.

 

Dret de portabilitat de dades:
 

L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú

i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual els hi hagués facilitat, quan:

 

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l'interessat tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

 

L'exercici del dret esmentat en l'apartat 1 del present article s'entendrà sense perjudici de l'article 17. Tal dret no s'aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
 

El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conformement a l'article 16, a l'article 17, apartat 1, i a l'article 18 a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà l'interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita.
 

Revocació del consentiment: L'interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per a tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-lo amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.
 

L'interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.
 

Quan les dades personals vagin a ser tractats de manera posterior per a finalitats diferents, el responsable informarà l'interessat de tal extrem.
 

Mesures de seguretat: El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.
 

La Web de https://www.oftalis.com/ conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d'interès per a l'interessat. “OFTALIS” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, per la qual cosa l'interessat accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.
 

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, pot dirigir-se a nosaltres a través de correu electrònic a la següent adreça: info@oftalis.com
 

Tots els drets reservats INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.

Tractaments estèticsTractaments amb àcid hialurònic

Tractaments amb àcid hialurònic


Què és l'àcid hialurònic?

 

L'àcid hialurònic és un component natural que disposem en molts teixits i òrgans del nostre propi cos. Per exemple, forma part de l’estructura de la pell juntament amb el col·lagen i les fibres elàstiques.

 

La seva funció és la d’hidratar la pell i proporcionar-li volum i flexibilitat mitjançant l’atracció d’aigua, certes vitamines i minerals.

 

Amb el pas dels anys, aquesta substància es redueix, ja que el nostre organisme té més dificultats per fabricar-ne de nou. Això provoca, entre altres coses, l’envelliment de la pell amb aparició d’arrugues i la pèrdua d’elasticitat i fermesa.

 

Per això, l’àcid hialurònic té múltiples usos i aplicacions en medicina estètica facial. La seva aplicació com a farciment d’arrugues i solcs facials és un dels més coneguts pel rejoveniment de la pell.

 

Actualment, també ha agafat protagonisme en pacients més joves amb l’objectiu de prevenir l’envelliment retardant l’aparició de les arrugues i mantenint una pell hidratada.

 Beneficis de l'àcid hialurònic en medicina estètica facial:

 

El tractament amb àcid hialurònic permet rehidratar en profunditat la pell de la zona tractada gràcies a la seva capacitat per retenir l’aigua i proporcionar volum. Amb això aconseguim una pell més llisa, augmentar el seu gruix i, per tant, eliminar les arrugues de les zones tractades proporcionant un aspecte molt natural respectant l’expressió del rostre.


 

Zones de farciment amb àcid hialurònic:
 

  • Contorn i comissura dels llavis
  • Augment de pòmuls i de llavis
  • Arrugues labials o peribucals
  • Solc nasogenià
  • Arrugues perioculars externes i correcció d’ulleres.
 


El procediment:


Amb una prèvia valoració del pacient per part de la nostra especialista en medicina estètica oculofacial determinarem les zones de la cara on aplicar el tractament per aconseguir un resultat subtil i natural.
 

El farciment facial amb àcid hialurònic es basa a injectar quantitats molt petites del producte de manera que s’integri de forma natural en el teixit dèrmic mitjançant l’absorció. D’aquesta manera, aconseguim que no sigui rebutjat per l’organisme.


La intervenció es realitza a la mateixa consulta del centre, sense necessitat d’entrar a quiròfan i té una duració de 10-15 minuts, aproximadament.


La reincorporació a la vida diària es pot fer de forma immediata.

 


Els resultats:


Els efectes estètics de l’àcid hialurònic se solen observar des de la primera sessió, tot i que depenent de l’estat d’envelliment cutani, de vegades cal fer dues o tres infiltracions per obtenir millors resultats.
 

La durada de l’àcid hialurònic dependrà de la zona tractada. En zones amb més moviment facial com els llavis o les parpelles, la durada serà entre 6 i 10 mesos i en altres la durada pot ser de fins a 20 mesos.
Mesoteràpia facial

Mesoteràpia facial


Què és i per a què s’utilitza la mesoteràpia facial?

 

La mesoteràpia és un dels tractaments mèdics facials més utilitzats per a persones que volen millorar l'elasticitat de la pell, augmentar la seva tonicitat i aconseguir una revitalització global del rostre.

 

El tractament es realitza a través de l’aplicació subcutània de diferents combinacions de substàncies nutritives i revitalitzants. Generalment, la combinació d’actius que s’infiltra es crea a base de vitamines, antioxidants i àcid hialurònic com a component comú a totes les combinacions.

 

Actualment, és un procediment molt demandat com a tractament d’antienvelliment, sobretot a partir dels 35 anys, per a les persones que volen començar a fer una prevenció activa de les arrugues i mantenir una pell hidratada, lluminosa i plena de vitalitat.

 Beneficis de la mesoteràpia facial:

 

La mesoteràpia facial hidrata, regenera i tonifica la pell des de l'interior activant la microcirculació sanguínia de la dermis.

Els avantatges d’aquests efectes a la pell són la millora de les petites pigmentacions i arrugues fines de la cara i la formació de col·lagen i elastina, dues proteïnes naturals de la pell que proporcionen resistència i elasticitat.


 


El procediment:


 

Prèviament a l’inici del tractament, la nostra especialista en estètica oculofacial fa una primera visita de valoració a cada pacient per escollir el tipus de mesoteràpia més adequada per a cada pell.


El tractament consisteix en la infiltració d’aquests actius mitjançant microinjeccions amb una agulla molt fina per tal de distribuir uniformement tot el producte en les capes més superficials de la pell.
 

La intervenció es realitza a la mateixa consulta del centre, sense necessitat d’entrar a quiròfan i té una duració de 10-15 minuts, aproximadament.
 

La reincorporació a la vida diària es pot fer de forma immediata.

 


Els resultats:


 

La mesoteràpia ofereix uns resultats molt efectius i visibles que es poden observar a la pell a partir del primer o segon dia.


Inicialment, l’ideal és fer algunes sessions seguides amb un interval de 15-30 dies i, posteriorment, fer sessions de manteniment en funció de les necessitats individuals de cada pacient.
Tractament facial amb PRP

Tractament facial amb PRP


Què és el plasma ric en plaquetes o factors de creixement?

 

És un dels tractaments més demandats recentment aplicat a la medicina estètica facial a més de ser molt utilitzat en altres àmbits de la medicina pel gran benefici que aporta en la regeneració cel·lular allà on s’aplica.


El plasma ric en plaquetes s’aconsegueix mitjançant una simple extracció sanguínea del propi pacient a la consulta. Un cop obtinguda la sang es processa mitjançant un procés de centrifugació pel qual s’obté la fracció del plasma ric en plaquetes i factors de creixement de la pròpia sang del pacient. 

 

El plasma estimula la regeneració de les cèl·lules de la pell i augmenta la producció natural de col·lagen i elastina. Aquest aport de nutrients aporta una millora de l’aparença, la qualitat, la textura i l’elasticitat de la pell.


És un procediment mínimament invasiu, segur i eficaç. Donat que el producte injectat és el plasma del propi pacient, els riscos de reaccions adverses són mínims.

 

 

 

Beneficis del plasma ric en plaquetes en medicina estètica:

 

Els factors de creixement que posseeixen les plaquetes són proteïnes que poden accelerar els processos de curació dels teixits i la regeneració tissular.

L’aplicació d’aquest tractament facial aporta una hidratació i nutrició profunda de la pell millorant la seva consistència, lluminositat i retornant-li la vitalitat d’una pell jove de la manera més natural.


A més, gràcies al seu component regenerador de cèl·lules aconsegueix atenuar les línies d'expressió, l'aparença i les marques d’acne i cicatrius.


 


El procediment:


El primer pas del procediment és una valoració prèvia del pacient per part de la nostra especialista en medicina estètica.


La mesoteràpia facial amb factors de creixement (PRP) consisteix a injectar directament a la dermis el plasma ric en plaquetes i factors de creixement extret del pacient a les zones facials que es vulgui millorar.


La intervenció es realitza a la mateixa consulta del centre, sense necessitat d’entrar a quiròfan i té una duració total de 30 minuts, aproximadament.


La reincorporació a la vida diària es pot fer de forma immediata.
 


Els resultats:


Els resultats del tractament se solen apreciar ràpidament essent més evidents al cap d’uns 20-30 dies, que és el temps que triga a regenerar la pell.


La freqüència de tractaments serà d’una sessió cada 3 mesos al principi i, posteriorment, 1 sessió de manteniment cada 3 – 6 mesos o 1 any en funció de les necessitats i les característiques de la pell cada pacient.
Peeling mèdic facial

Peeling mèdic facial


Què és el peeling mèdic facial?

 

El peeling mèdic és un dels tractaments facials més útils per millorar l’aspecte de la pell i tractar diferents símptomes de l'envelliment cutani.


Com combatre la pell facial sense lluminositat i sense vida és una de les consultes més realitzades per pacients. Aquest és un dels tractaments per excel·lència que aporta lluminositat a la pell i proporciona un aspecte de vitalitat i joventut al rostre.


Per tal d’escollir el peeling adequat s’ha de tenir en compte l’estat de la pell i altres signes que pugui presentar com acne, taques a la cara, porus oberts i arrugues fines.

 

 


Beneficis del peeling mèdic facial:

 

 

Alguns dels beneficis principals que aconseguim amb el peeling mèdic facial són eliminar els residus de la pell, remoure les cèl·lules mortes de la superfície cutània, regular la producció de les glàndules sebàcies, detoxificar, disminuir taques i pigmentacions, etc.


Aquest tractament es realitza amb objectius no només estètics sinó també de salut. La pell es neteja i es purifica i, com a conseqüència, aconseguim una pell més sana.


Existeixen molts tipus de peeling mèdic amb diferents composicions i aplicacions segons l’estat de la pell i les condicions cutànies a tractar. El tractament i l’elecció del tipus de peeling serà adaptat a les necessitats de cada pacient.


 


El procediment:


 

Abans de realitzar el tractament, la nostra especialista en medicina estètica farà una avaluació de l’estat de la pell del pacient. D’aquesta manera, podrà escollir el tipus de peeling més adequat per aportar la lluminositat facial necessària i tractar, si s’escau, altres inesteticismes de la pell.


El procediment consisteix en aplicar sobre la pell el peeling durant el temps necessari (habitualment uns minuts) perquè produeixi l’efecte desitjat.

És una tècnica segura, relativament senzilla i amb una gran versatilitat d’aplicacions.


El tractament es realitza a la mateixa consulta del centre, sense necessitat d’entrar a quiròfan i té una duració d’entre 20 i 30 minuts, aproximadament. En ocasions, caldrà realitzar més d’una sessió per aconseguir l’efecte desitjat.


La reincorporació a la vida diària es pot fer de forma immediata.

 


Els resultats:


 

Al cap de 2 o 3 dies de l’aplicació del tractament, comença el procés de descamació i renovació cel·lular de la pell. Aquest procés pot durar entre 4 i 6 dies sent més o menys intens segons el tipus de peeling realitzat. 


Un cop realitzat el tractament notarem la nostra pell més il·luminada, amb més firmesa i d'un color més uniforme.

En definitiva, lluirem una pell facial més saludable i amb més lluminositat.
Tractaments amb toxina botulínica

Tractaments amb toxina botulínica


Què és la toxina botulínica?


La Toxina Botulínica és el tractament mèdic estètic més demandat a tot el món. És un fàrmac molt versàtil que fa més de 50 anys que s’utilitza de forma segura i que ens ofereix solucions per a un gran nombre de problemes perioculars, tant funcionals com estètics.

És una proteïna natural que actua produint una paràlisi transitòria dels músculs als quals s’aplica. D'aquesta manera, evita l’aparició de les arrugues facials que s’hi generen.

 


Beneficis de la toxina botulínica en medicina estètica:

 

El tractament facial amb toxina botulínica ajuda a suavitzar les arrugues que existeixen i retardar-ne l’aparició de noves. Per això, actualment, també és molt utilitzat en gent jove per fer tractaments preventius d’aparició d’arrugues.


 

Quines són les principals aplicacions?

 
  • Correcció d’arrugues d’expressió: potes de gall, les arrugues del front o les de les entrecelles.

  • Elevació de la cua de les celles per aconseguir una mirada rejovenida.

 


El procediment:


Prèviament a l’inici del tractament, la nostra especialista en estètica oculofacial fa una primera visita de valoració a cada pacient per tal d’aplicar el tractament més adequat i de forma personalitzada.


El tractament consisteix a realitzar unes petites infiltracions indolores localitzades als músculs facials de la zona d’on volem eliminar les arrugues d’expressió.


La intervenció es realitza a la mateixa consulta del centre, sense necessitat d’entrar a quiròfan i té una duració de 10-15 minuts, aproximadament.


La reincorporació a la vida diària es pot fer de forma immediata.

 


Els resultats:


Els efectes de la toxina botulínica una vegada injectada es noten a partir dels 2-3 dies, en la majoria de casos, i solen durar entre 4 i 6 mesos, depenent de cada pacient.

Després del tractament,  aconseguirem un aspecte molt natural, amb una pell llisa esborrant les arrugues d’expressió visibles quan el rostre està relaxat o sense moviment.


Tractaments de medicina estètica facial per a la restauració, el manteniment i la promoció de l'estètica, la bellesa i la salut.


Actualment, els tractaments estètics facials són demandats tant per homes com per dones. De la mateixa manera, moltes persones també es decanten per aquest tipus de tractaments per tal de fer una prevenció activa de l'envelliment i aconseguir un major benestar personal.

Són tractaments mínimament invasius que es realitzen en règim ambulatori, és a dir fora de quiròfan, i on s'aplica únicament anestèsia tòpica o local.

Això sí, aquests procediments han de ser duts a terme sempre per mans expertes, en aquest cas, per un metge especialista en medicina estètica.

Per a la realització de qualsevol dels tractaments estètics facials a l'IOCG, el primer pas és una consulta prèvia de valoració amb la nostra especialista en medicina estètica oculofacial. Aquesta primera visita, serveix perquè la doctora conegui el o la pacient, pugui avaluar les seves necessitats reals i proposar el tractament adequat i personalitzat en cada cas.