L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 


DADES IDENTIFICATIVES

 

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades:


El titular d'aquest website és “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.”, amb domicili a Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 Girona, amb número de NIF: B17356932.
Correu electrònic de contacte info@oftalis.com


La informació continguda en https://www.oftalis.com constitueix un servei d'informació dels diversos serveis que ofereix “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P” (d'ara endavant “OFTALIS”) en l'àmbit de l'assistència mèdica i oftalmològica i serveis relacionats. 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS


L'accés a la Web https://www.oftalis.com exigeix l'acceptació de les condicions d'ús que a cada moment es trobin vigents en aquesta Web. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL


El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en https://www.oftalis.com/ estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “OFTALIS”, i no es permet, la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilación, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “OFTALIS” de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.
 

L'usuari, exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “OFTALIS”.


“OFTALIS” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari. 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

L'accés a la pàgina Web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de “OFTALIS”. No obstant això, es comunica que en el cas que “OFTALIS” sol·liciti dades personals, s'informarà degudament l'usuari conforme al que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades i altra normativa que resulti d'aplicació relativa a la protecció de dades.

 

Les Dades Personals que recull “OFTALIS” en els diferents tipus de formularis seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l'interessat, així com per al manteniment de la relació que en el seu cas s'estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.


Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d'accedir a la nostra Política de Privacitat.


“OFTALIS” ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. 

DADES A XARXES SOCIALS

 

“OFTALIS” disposa de perfils en diferents xarxes socials, per la qual cosa hem d'advertir a l'usuari que totes les dades que publiqui en aquests perfils seran coneguts per tots aquells usuaris que també interactuin en aquest perfil o que simplement el consultin, tinguin aquests o no el seu propi perfil en la xarxa social, ja que tots els perfils de “OFTALIS” són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari en els perfils de “OFTALIS” serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei. Li recomanem que consulti les Polítiques de Privacitat de les xarxes socials abans d'utilitzar aquests serveis.
 

En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a “OFTALIS”, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no danya o ofèn a tercers.
 

“OFTALIS” només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la legislació vigent, respecte a les dades que reculli directament de l'usuari, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar.

 

 

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 

“OFTALIS” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi a aquests.
 

En el mateix sentit, “OFTALIS” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.
 

La Web de “OFTALIS” conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d'interès per als usuaris. “OFTALIS” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privacitat adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.
 

“OFTALIS” no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés a la Web https://www.oftalis.com/ i/o en l'ús de les informacions contingudes en ella.
 

“OFTALIS” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites. 

ENLLAÇOS

 

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per “OFTALIS”, i en defecte d'això els enllaços que s'estableixin a aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d'inici.
 

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.
 

“OFTALIS” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d'això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic info@oftalis.com. 

RESPONSABILITAT


En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos en la Web https://www.oftalis.com/ 

RESERVA

 

OFTALIS“” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l'accessibilitat a la Web per raons d'eventual necessitat i per a efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“OFTALIS” es reserva el dret a incloure o retirar totalment o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció. 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.
 

Tots els drets reservats INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P. 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

A través del present avís, “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.”, (d'ara endavant “OFTALIS”), informa els usuaris de la Web https://www.oftalis.com en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i altra normativa d'aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de manera expressa, lliure i voluntària, facilitar a “OFTALIS” les dades personals que els són sol·licitats motivat per la sol·licitud d'informació o per a la contractació dels diversos serveis que s'ofereixen dins de l'àmbit de l'assistència mèdica i oftalmològica i serveis relacionats.
 

Excepte que específicament s'estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de manera veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “OFTALIS” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l'usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l'usuari/interessat seran tractats atenent les característiques detallades a continuació.


Informació relativa al tractament de les dades personals
 

Identificació del responsable: “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.”, amb domicili en Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 Girona amb número de NIF: B17356932. Correu electrònic de contacte info@oftalis.com


Identificació del Delegat de Protecció de Dades:

Per a totes aquelles qüestions relatives a les dades personals, com poden ser consultes, sol·licituds, suggeriments, etc., pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades designat per “OFTALIS” a través del següent correu electrònic info@oftalis.com,  al telèfon 972 41 24 13 o presencialment en les nostres oficines del c/ Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 de Girona.

 

Finalitat del tractament:

 

Totes les dades facilitades seran tractats amb les següents finalitats:

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l'interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessaris per als fins del tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació i, en aquest cas, es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes.
 

En l'actualitat no es procedeix a realitzar cap mena de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, basant-se en les seves dades personals. En el cas en què en un futur s'anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es recaptarà el consentiment previ.Legitimació del tractament:


Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per Vostè de manera prèvia i expressa. Amb caràcter previ se l'informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.Destinataris, cessions i transferències de dades:
 

Les seves dades no seran cedits tret que siguin estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

Igualment, les seves dades tampoc seran transferits a països fora de la Unió Europea tret que fos indispensable per al compliment de les finalitats i Vostè ens autoritzi de manera prèvia i expressa.Drets dels interessats:
 

Podrà exercitar en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “OFTALIS”, Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 Girona ; mitjançant correu electrònic a info@oftalis.com. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de l'interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l'efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Els drets dels interessats són: d'accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:


Dret d'accés:

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals i a la següent informació:
 


Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l'interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l'article 46 relatives a la transferència. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l'interessat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l'interessat present la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faciliti d'una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d'ús comú.


Dret de rectificació:

L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. Tenint en compte els fins del tractament, l'interessat tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.


Dret de supressió:

L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera
b) l'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basi en un altre fonament jurídic
c) l'interessat s'oposi al tractament conformement a l'article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l'interessat s'oposi al tractament conformement a l'article 21, apartat 2
d) les dades personals hagin estat tractats il·lícitament
e) les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament
f) les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l'article 8, apartat 1.
 

Quan el responsable hagi fet públic les dades personals dels quals l'interessat ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d'adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per a comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades o a qualsevol còpia o replica d'aquests.

Aquest dret es veurà limitat per altres drets com ara el dret a la llibertat d'expressió i informació, pel compliment d'alguna obligació legal, o quan existeixin raons d'interès públic.


Dret a la limitació del tractament:
 

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 

Quan el tractament de dades personals s'hagi limitat en virtut de l'apartat 1, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l'interessat o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un determinat Estat membre.

Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament conformement a l'apartat 1 serà informat pel responsable abans de l'aixecament d'aquesta limitació.


Dret d'oposició:
 

L'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en el que es disposa en l'article 6, apartat 1, lletres e) o f), inclosa l'elaboració de perfils sobre la base d'aquestes disposicions.

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, l'interessat tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que el concerneixin, inclosa l'elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting.

Quan l'interessat s'oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractats per a aquests fins.

Quan les dades personals es tractin amb finalitats de recerca científica o històrica o fins estadístics de conformitat amb l'article 89, apartat 1, l'interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que el concerneixin, tret que sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada per raons d'interès públic.

 

Dret de portabilitat de dades:
 

L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú

i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual els hi hagués facilitat, quan:

 

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l'interessat tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

 

L'exercici del dret esmentat en l'apartat 1 del present article s'entendrà sense perjudici de l'article 17. Tal dret no s'aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
 

El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conformement a l'article 16, a l'article 17, apartat 1, i a l'article 18 a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà l'interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita.
 

Revocació del consentiment: L'interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per a tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-lo amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.
 

L'interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.
 

Quan les dades personals vagin a ser tractats de manera posterior per a finalitats diferents, el responsable informarà l'interessat de tal extrem.
 

Mesures de seguretat: El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.
 

La Web de https://www.oftalis.com/ conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d'interès per a l'interessat. “OFTALIS” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, per la qual cosa l'interessat accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.
 

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, pot dirigir-se a nosaltres a través de correu electrònic a la següent adreça: info@oftalis.com
 

Tots els drets reservats INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.

TRACTAMENTS QUIRÚRGICSCirurgia de la cataracta

Cirurgia de la cataracta


L'anomenada cirurgia de cataracta o cirurgia del cristal·lí, és l'únic tractament per a les cataractes. Consisteix en l'extracció del cristal·lí opac (cataracta) i la seva substitució per una lent intra-ocular clara de la potència òptica que requereixi l'ull de cada pacient.

Per extreure el cristal·lí opac utilitzarem una tècnica anomenada facoemulsificació. Aquesta tècnica consisteix en descompondre amb suavitat la cataracta a través d'una incisió microscòpica, per extreure aquest cristal·lí opac en fragments diminuts. Una vegada fet això, s'introdueix la lent intra-ocular plegable que es col·loca dins del sac capsular que allotjava prèviament el cristal·lí.

En resum, la cirurgia de cataracta o cristal·lí mitjançant la tècnica de facoemulsificació és:

 • Molt ràpida i indolora.

 • No necessita anestèsia general. Unes gotes de col·liri anestèsic són suficients.

 • La recuperació visual és molt ràpida.


La tecnologia actual en el disseny i fabricació de lents intra-oculars permet, en casos seleccionats, la implantació de lents multifocals i/o lents tòriques aprofitant la cirurgia d'extracció del cristal·lí. Les lents intra-oculars multifocals i/o tòriques estan dissenyades per permetre una visió sense ulleres tant de lluny com de prop. Actualment, són considerades com una de les tècniques quirúrgiques més segures, precises i predictibles. També s'utilitzen, en alguns casos, pel tractament de la presbícia o vista cansada.


 


Cirurgia refractiva

Cirurgia refractiva


Què és la cirurgia refractiva?


La cirurgia refractiva són tècniques quirúrgiques que s’utilitzen per corregir defectes refractius de l’ull, com la miopia, l’hipermetropia, l’astigmatisme i/o la presbícia.

 

Aquests defectes de graduació són els més comuns amb els quals la imatge es percep alterada i provoca una visió borrosa. Aquesta refracció és diferent segons la manera en què la llum impacta en la retina en cada cas.

 

La correcció de miopia, hipermetropia, astigmatisme i/o presbícia mitjançant la cirurgia refractiva permet, al pacient, disminuir la dependència a les ulleres i/o lents de contacte. 

Tècniques de cirurgia refractiva:


 

Cirurgia làser amb LASIK i PRK.


La intervenció consisteix en modificar la corba de la cara anterior de la còrnia amb làser. Té com a objectiu canviar les diòptries de la còrnia i enfocar la imatge correctament a la retina.

Operem amb aquest tipus de cirurgia des de fa 20 anys. El LASIK és la cirurgia que es realitza en major nombre a tot el món.

 • Mètode ràpid i còmode.

 • Podem operar els 2 ulls en la mateixa intervenció.

 • Tractem fins a 8 diòptries de miopia, 6 d'astigmatisme i 3 d'hipermetropia amb èxit amb la màquina que disposem.

 • El 93% dels pacients presenten una visió de 20/20 o millor després de la cirurgia.


 

Implant de lent intraocular fàquica.

Es tracta de introduir una lent intraocular a dins del globus ocular i situar-la just davant de l’iris (lents Artisan o Artiflex, que són de suport iridià) o just darrera de l’iris (ICL).

Amb això, s’aconsegueix compensar la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme, independentment del nombre de diòptries, i ofereix una gran qualitat visual.


 

Cirurgia del cristal·lí transparent.

Lents que s'implanten dins del sac capsular, un cop buidat el contingut del cristal·lí. Poden corregir tots els defectes, inclosa la presbícia. S'implanten habitualment quan hi ha cataracta, després dels 50 anys en persones amb defectes de graduació de lluny i de prop, o en emmetrops (que no necessiten correcció òptica de lluny) per la presbícia.

Són els tipus de lents més usades i n'hi ha molts models i tipus de diferents materials. 

Quina tècnica de cirurgia refractiva és millor per a mi?

 

És el metge qui determina quina és la millor tècnica en cada cas.

Abans de realitzar la cirurgia, realitzem una visita prèvia per determinar si la persona es pot intervenir amb cirurgia refractiva i, en cas que sí, quina tècnica és la millor en el seu cas. Es tenen en compte les condicions personals i visuals com l’edat del pacient, les diòptries que té, el defecte refractiu que pateix, etc. 

Com és el post-operatori?

 

Depenent de la tècnica utilitzada, la recuperació serà més ràpida o una mica més progressiva, sempre i quan es segueixin totes les indicacions post-operatòries del metge. Si és així, el resultat és una molt bona qualitat visual.


M'interessa concertar cita per la visita prèvia.
 
Cirurgia del queratocon

Cirurgia del queratocon


A.     Crosslinking

Cirurgia en la qual s'aplica una substància sobre la còrnia juntament amb unes radiacions ultravioletes, permetent enfortir-la i evitar la seva deformació. És un procés ràpid i segur que es realitza de forma ambulatòria.

B.     Anells intraestromals

Cirurgia ambulatòria consistent en implantar uns anells a dins de la còrnia, quan aquesta està deformada, moldejant i regularitzant així la seva forma.

C.     Trasplant corneal estroma anterior (DALK)

Cirurgia ambulatòria en la qual se substitueix la part anterior de la còrnia, conservant la capa més interna (endoteli). Es realitza durant la patologia afecta només les capes superficials de la còrnia (deformacions per queratocon, cicatrius corneals), permetent menys risc de rebuig corneal, donat que no substituïm l'endoteli.
 


Cirurgia del pterigi amb autoimplant conjuntival

Cirurgia del pterigi amb autoimplant conjuntival


Sota anestèsia regional es realitza exèresis de la lesió conjuntival anomenada pterigi deixant lliure de lesió la esclera i la còrnea i s'extreu un empelt de conjuntiva superior habitualment del mateix ull i s'adhereix a l'esclera amb tissucol (adhesiu biològic) o amb sutures absorbibles.


Queratoplàstia o trasplantament corneal penetrant

Queratoplàstia o trasplantament corneal penetrant


Cirurgia ambulatòria en la qual se substitueix tota la còrnia del pacient per una còrnia donant. S'aconsegueix una gran millora de l'agudesa visual, en recuperar la transparència de la còrnia.
DMEK (queratoplastia endotelial de membrana de Descemet)

DMEK (queratoplastia endotelial de membrana de Descemet)


Cirurgia ambulatòria en la qual se substitueix la capa més interna de la còrnia (endoteli), conservant les capes externes. Està indicada quan l'única capa afectada és l'endoteli com seria el cas de còrnies guttates descompensades o descompensacions corneals posteriors a la cirurgia de cataracta (queratopatia bullosa).


Queratotomia arcuada

Queratotomia arcuada


Cirurgia corneal ambulatòria que es realitza en còrnies amb elevats astigmatismes. Es realitzen unes incisions corneals en l'eix més corbat que permeten disminuir parcialment o totalment la deformació de la còrnia secundària a l'astigmatisme.


Trasplantament de membrana amniòtica

Trasplantament de membrana amniòtica


Cirurgia ambulatòria en la qual s'implanta un fragment de membrana amniòtica (teixit derivat de la capa interna de la placenta materna). Aquest teixit té importants factors antiinflamatoris i cicatritzants. Sobretot s'utilitza com a empelt o recobriment quan hi ha lesions corneals, però també es pot utilitzar per reconstruir alteracions conjuntivals.


Vitrectomia

Vitrectomia


És la principal tècnica per la cirurgia dels problemes de retina. Consisteix en una mena de endoscòpia a la cavitat ocular. Mitjançant uns utensilis de mida molt petit i ferides molt petites (de vegades no necessiten ni tan sols punts de sutura per tancar), s'accedeix a la cavitat ocular. Un cop dintre la tècnica es pot combinar amb la realització de làser o amb la retirada d'una membrana epiretiniana, facilitar el tancament d'un forat macular o intercanvi per gas intraocular. La cirurgia es realitza normalment amb anestèsia local amb una sedació suau i pot ser ambulatòria.


Cirurgia escleral

Cirurgia escleral


Es tracta de la tècnica que durant molts anys més s'ha fet servir per solucionar els despreniments de retina. Consisteix en la col·locació d'un cinturó de silicona al voltant de l'ull, de vegades també poden posar-se només una part de la circumferència. La cirurgia es realitza normalment amb anestèsia local amb una sedació suau i pot ser ambulatòria.


Trabeculectomia

Trabeculectomia


Procediment quirúrgic més utilitzat al món pel control del glaucoma. Pot efectuar-se al glaucoma d'angle obert o tancat. S'efectua amb anestèsia local (retrobulbar) i sedació. Consisteix a establir una comunicació entre la cambra anterior i l'espai subconjuntival a través d'una fístula quirúrgica regulada per un tapet escleral suturat que permet el flux de l'humor aquós. S'utilitzen fàrmacs antimitòtics(mitomicina, 5-fluorouracilo) i fàrmacs antiVEGF per a evitar la cicatrització excessiva de la fístula i mantenir una filtració regular al llarg del temps. Variants d'aquesta tècnica han incorporat implants associats com l'Express.
Esclerectomia profunda no perforant

Esclerectomia profunda no perforant


Procediment quirúrgic alternatiu a la trabeculectomia pel tractament dels glaucomes d'angle obert desenvolupada en l'última dècada. Es caracteritza per ser un procediment menys agressiu pel que fa a la potència en la reducció de la pressió intraocular i en l'aparició de complicacions postoperatòries immediates (hipotonia ocular). Requereix l'aplicació d'un implant intraescleral (Snopper, t-Flux...). En el postoperatori pot requerir-se d'una goniopunció amb làser YAG en la membrana trabeculodescemètica a fi d'aconseguir una pressió intraocular baixa a llarg termini.


Dispositius de drenatge o vàlvules

Dispositius de drenatge o vàlvules


S'utilitzen per al tractament de glaucomes secundaris o complexos quan fracassen les tècniques convencionals (trabeculectomia, esclerectomia profunda no perforant) i l'ull és encara viable. S'implanten sota anestèsia local i sedació. Els més utilitzats són l'implant de Molteno i la vàlvula d'Ahmed.


Cirurgia d’ectropi

Cirurgia d’ectropi


Per corregir l'eversió de la parpella es realitza sota anestèsia regional una cirurgia ambulatòria que consisteix a realitzar una tira tarsal que impliqui la reposició i ajustament de la parpella amb una sutura en canto lateral
 1. Cirurgia d'Ectropi Involutiu: tira tarsal, Kuhnt-Swymanowsky, Lazy-T, reparació retractors amb sutures inversores, fus medial, cantopèxia lateral o medial.
 2. Cirurgia d'Ectropi Mecànic: excisió lesió tumoral.
 3. Cirurgia d'Ectropi Paralític: tira tarsal +/- lifting mig facial +/- empelt lamel·la posterior. Cicatricial: empelt cutani + tira tarsal +/- lifting mig facial Cirurgia d’entropi

Cirurgia d’entropi


En presentar la posició anòmala de la parpella cap a dins, pot ocasionar disconfort i lesions corneals degut el contacte de les pestanyes a la superfície ocular pel que sota anestèsia regional es realitza una cirurgia ambulatòria de sutures eversores de Quickert per la reposició de la parpella.

Altres cirurgies:
 1. Sutures eversores + tira tarsal.
 2. Reposició dels retractors via anterior o posterior.
 3. En cas de causa cicatricial, fractura tarsal + rotació terminal, divisió lamel·lar amb anteroposició lamel·la posterior +/- tira tarsal +/- empelt mucosa bucal.Cirurgia de ptosi

Cirurgia de ptosi


Procediment sota anestèsia local (i en alguns casos, anestèsia general en cas de ptosi congènita a la infància) en el qual ja sigui via transcutània o transconjuntival s'efectua una reparació i/o resecció del múscul elevador i/o múscul de Muller al tars. En cas d'efectuar una suspensió al frontal es produeix una comunicació entre el múscul frontal i el traç superior a través de la inserció d'un material biocompatible (fàscia lata, fàscia temporal autòlogues o material sintètic com PTFE, goretex...).


Cirurgia de l’exoftàlmia

Cirurgia de l’exoftàlmia


Reducció de l'ull a la seva posició natural dintre de l'òrbita mitjançant l'extracció de greix disminuint el contingut orbitari i/o extracció de les parets orbitàries a fi d'augmentar el continent. Es caracteritza per una elevada complexitat i s'efectua sota anestèsia general.


Orbiculectomia

Orbiculectomia


Cirurgia de l'òrbita aplicada a la reparació de fractures orbitàries, biòpsies orbitàries diagnòstiques i/o terapèutiques o cirurgia de l'exoftalmos. Cirurgia d'elevada complexitat sota anestèsia general.


Cirurgia de tumor benigne i maligne

Cirurgia de tumor benigne i maligne


Consisteix en l'exèresi de la tumoració i la reparació de l'estàtica palpebral sigui de manera directa o a través de penjolls o empelts. La peça quirúrgica-biopsia es remet per estudi anatomopatòlogic a fi de confirmar l'extirpació completa del tumor maligne.


Cirurgia de restauració de volum orbitari

Cirurgia de restauració de volum orbitari


En l'anoftàlmia i en les fractures orbitàries associada a enoftalmos. Consisteix a restablir el volum orbitari mitjançant l'ús d'implant autòlegs (greix, ós, cartílag...) o heteròlegs (goretex, PTFE, silicona...). Es realitza sota anestèsia general i és un procediment d'elevada complexitat.


Cirurgia de midface lift

Cirurgia de midface lift


Consisteix en l'elevació de la pell i teixit subcutani de la regió malar a fi de poder tractar la retracció palpebral de la parpella inferior. Les seves principals indicacions són la paràlisi facial i les complicacions de la blefaroplàstia inferior transcutània, així com els casos de rejoveniment periocular.


Cirurgia de l’orbitopatia tiroïdal

Cirurgia de l’orbitopatia tiroïdal


Terme que engloba la cirurgia de l'exoftalmos (descompressió orbitària que pot ser només de greix o òssia, en aquesta última s'extreuen segments de les parets inferior, medial i/o lateral a fi de poder reduir l'exoftalmos), de la retracció palpebral o de l´estrabisme associat amb l'orbitopatia associada a la tiroides.


Cirurgia de retracció palpebral

Cirurgia de retracció palpebral


Procediments utilitzats amb la finalitat de disminuir la fenedura interpalpebral en el seu diàmetre vertical i així disminuir l'exposició corneal. Pot associar-se de l'ús de material autòleg/ heteròleg (tars, cartílag auricular, PTFE, goretex, ...).


Cantoplàstia

Cantoplàstia


Cirurgia del canto lateral o medial de la parpella a fi d'aconseguir una millor estàtica i funcionalisme palpebral. La més utilitzada és la cantoplàstia lateral en el tractament de l'ectropi involutiu i la paràlisi facial.


Enucleació

Enucleació


És l'extracció total del globus ocular. Durant l'operació, el cirurgià extreu el globus ocular del pacient i introdueix un implant de la mateixa mida al lloc que ocupava per evitar que la cavitat oftàlmica es quedi sense volum.


Evisceració

Evisceració


L'evisceració és un procediment quirúrgic que consisteix a extreure els continguts interns de l'ull conservant-ne l'escleròtica i els músculs. Durant l'operació, el cirurgià extreu el globus ocular del pacient conservant-ne l'escleròtica i els músculs i introdueix un implant de la mateixa mida al lloc que ocupava per evitar que la cavitat oftàlmica es quedi sense volum.


Exenteració

Exenteració


L'exenteració és un procediment quirúrgic que consisteix a extreure el contingut orbitari (parcialment o totalment) segons la localització del tumor intraocular o palpebral. Durant l'operació, el cirurgià extreu el contingut periocular i orbitari del pacient.


Reconstrucció orbitària

Reconstrucció orbitària


Reconstrucció del volum orbitari i de la posició del globus ocular associada a traumatismes orbitaris principalment. Pot implicar l'ús d'implants autòlegs o heteròlegs o de fillers. Cirurgia d´elevada complexitat sota anestèsia general.


Implant orbitari secundari

Implant orbitari secundari


En casos de complicacions dintre de l'anoftalmia (exposicions, infeccions, defectes de volum per implant insuficient). Consisteix en la col·locació d'una esfera a fi de corregir el defecte de volum existent. L'implant pot ser de silicona,polietilèpuros,hidroxiapatitaobioceràmica. Cirurgia d´elevada complexitat sota anestèsia general.


Reconstrucció de fons de sac

Reconstrucció de fons de sac


Procediment associat en els casos d'anoftalmia, sobretot davant d'un síndrome postenucleació que no permet l'adaptació d'una pròtesi ocular extrínseca.


Reconstrucció palpebral

Reconstrucció palpebral


Associada a traumatismes palpebrals i cirurgia dels tumors palpebrals malignes (i benignes en alguns casos)


Tubs de Jones

Tubs de Jones


S'utilitzen associats a la conjuntivodacriocistorinostomia, procediment quirúrgic estàndard en el tractament d'obstrucció de la via llagrimal alta a escala del canalicle (obstruccions canaliculars). També es poden utilitzar en el tractament de l'epífora en casos d'absència de sac llagrimal o fracàs de la dacriocistorinostomia.


Dacriocistorrinostomia

Dacriocistorrinostomia


Procediment estàndard pel tractament de l'obstrucció de la via llagrimal baixa. Pot efectuar-se via transcutània, endonasal o transcanalicular.
Consisteix a efectuar una comunicació permanent entre el llac llagrimal de l'ull i la fosa nasal mitjançant la realització d'una rinostomia. Pot associar-se d'intubació canalicular o no i de l'ús o no d'antimitòtics.


Blefaroplàstia

Blefaroplàstia


Cirurgia de la parpella de manera genèrica, però en la realitat aquest terme s'aplica a la cirurgia cosmètica ocular per a l'extracció de l'excés de pell a la parpella superior (dermatocalàsia) o de les bosses de la parpella inferior. Pot associar-se a cirurgia de la ptosi palpebral, cirurgia de la cella, lipectomia periocular, cantoplàstia/cantopèxia, píling químic, etc.


Descompressió orbitària

Descompressió orbitària


Procediment quirúrgic per a la reducció de l’exoftalmos o protusió anterior de l'ull. La seva principal indicació és l'orbitopatia associada a la tiroides per exposició corneal, neuropatia òptica o bé orbitopatia inflamatòria no controlada. Es realitza sempre sota anestèsia general i pot ser només de greix o bé òssia amb lipectomia orbitària; en aquest darrer cas, s'extrauen una, dues o tres parets òssies orbitàries a fi de poder posicionar l'ull dintre de la cavitat orbitària. És un procediment d'elevada complexitat.


Cirurgia de l’estrabisme

Cirurgia de l’estrabisme


Consisteix en reforçar o afeblir un múscul.
Resecció: eliminar un segment del múscul per tensar-lo i per tan reforcem l’acció.
Retroinserció: desplaçar cap enrere la inserció muscular per afeblir-lo.


TRACTAMENTS TERAPÈUTICSFotocoagulació amb làser

Fotocoagulació amb làser


La fotocoagulació amb làser a la retina és una tècnica molt segura que es realitza de forma ambulatòria, s'utilitza principalment per al tractament de la retinopatia diabètica proliferativa i per tractar els estrips o forats a la retina. De vegades aquesta tècnica es pot realitzar al quiròfan combinant-la amb la vitrectomia pars plana.


Capsulotomia

Capsulotomia


Conegut entre els pacients com la necessitat de netejar la lent intraocular. El que realment passa és que un temps després de la intervenció de cataracta amb implant intraocular, el sac on es posa la lent s'opacifica pel que es tradueix en una disminució de l'agudesa visual. Per recuperar la visió es realitza amb làser YAG el trencament d'aquesta càpsula per la zona central. No és una tècnica dolorosa i la recuperació visual és ràpida.


Iridoplàstia

Iridoplàstia


S'efectua amb làser YAG. Consisteix a efectuar un làser amb efecte tèrmic que retrau l'iris perifèric a fi d'augmentar l'espai l'angle de la càmera anterior. La seva principal indicació és el glaucoma agut d'angle estret i l'iris plateau..


Trabeculoplàstia

Trabeculoplàstia


S'efectua amb làser argó. Consisteix a efectuar làser tèrmic a nivel del trabecul pigmentat a fi d'augmentar la via de drenatge


Injeccions intravítries

Injeccions intravítries


Actualment el tractament amb injeccions intravitreas és d'elecció per la degeneració macular, alguns casos de retinopatia diabètica i oclusions vasculars de la retina entre altres problemes de retina. Es realitza sota anestèsia tòpica, amb les precaucions pertinents d'asèpsia i de forma ambulatòria. Els principals fàrmacs que posen actualment són: Eylea, Lucentis, Avastin i Ozurdex.


Iridotomia

Iridotomia


Consisteix amb làser YAG realitzar un foradet a l'iris per permetre el flux del humor aquós entre la càmera posterior i anterior. Es realitza en pacients que presenten una càmera estreta i per tant més risc de patir un glaucoma agut.


Ciclofotocoagulació transescleral

Ciclofotocoagulació transescleral


No disposem d´aquesta tecnología


Endociclofotocoagulació amb làser de díode

Endociclofotocoagulació amb làser de díode


No disposem d´aquesta tecnologia


Sondatges lacrimals

Sondatges lacrimals


Consisteix a fer passar una sonda pel conducte llagrimal a través del punt llagrimal prèviament dilatat per explorar la via llagrimal en pacients que presenten llagrimeig constant.
Es pot realitzar a la consulta sota anestèsia tòpica excepte en nens que requereix anestèsia general inhalatòria.


Extracció de mostres oculars

Extracció de mostres oculars

Crioteràpia

Crioteràpia


És una de les tècniques més antigues per al tractament del despreniment de retina. Actualment es realitza en alguns casos associada a altres tècniques com la cirurgiaescleral. Es fa a quiròfan amb anestèsia local i de forma ambulatòria.


Teràpia fotodinàmica

Teràpia fotodinàmica


Es realitza amb l'administració intravitrea del verteporfin. Un cop es distribueix el fàrmac pels vasos de la retina es procedeix a il·luminar la zona danyada de la retina amb una font de llum durant uns segons. És una tècnica segura que es realitza de forma ambulatòria. En administrar un fàrmac sensible a la llum es recomana que el pacient no rebi llum directa durant almenys 48 hores.


Fractura orbitària

Fractura orbitària


Ruptura de la continuïtat del vorell orbitari pel que pot implicar visió doble per atrapament de la musculatura ocular. Sol requerir proves d’imatge i en alguns casos intervenció quirúrgica


Drenatge d’abscessos

Drenatge d’abscessos

Tractaments farmacològics

Tractaments farmacològics


Algunes de les patologies de l’oftalmologia requereixen l’aplicació d’un tractament farmacològic, que en cada cas el metge receptarà el més adient segons la patologia. Entre els quals trobem:

1.     TOXINA BOTULINICA

2.     ANTIBIÒTICS I ANTIINFLAMATORIS

3.     COMPRIMITS D’ACETAZOLAMIDA

4.     FÀRMACS IMMUNOMODULADORS

5.     ALTRES


OPTOMETRIACorrecció òptica de l’astigmatisme amb ulleres o lents de contacte

Correcció òptica de l’astigmatisme amb ulleres o lents de contacte


L'astigmatisme es pot corregir amb lents oftàlmiques tòriques (ulleres), així com amb lents de contacte del mateix tipus (ja siguin de material hidrogel, hidrogel de silicona, o bé lents rígides permeables al gas).

 


Correcció òptica de la presbícia amb ulleres o lents de contacte

Correcció òptica de la presbícia amb ulleres o lents de contacte


La presbícia es pot corregir amb lents oftàlmiques (convergents, bifocals o multifocals progressives), així com amb lents de contacte del mateix tipus (ja siguin de material hidrogel, hidrogel de silicona, o bé lents rígides permeables al gas).


Correcció òptica de la miopia amb ulleres o lents de contacte

Correcció òptica de la miopia amb ulleres o lents de contacte


La miopia es pot corregir amb lents oftàlmiques divergents (ulleres), així com amb lents de contacte del mateix tipus (ja siguin de material hidrogel, hidrogel de silicona, o bé lents rígides permeables al gas).


Correcció òptica de la hipermetropia amb ulleres o lents de contacte

Correcció òptica de la hipermetropia amb ulleres o lents de contacte


La hipermetropia es pot corregir amb lents oftàlmiques convergents (ulleres), així com amb lents de contacte del mateix tipus (ja siguin de material hidrogel, hidrogel de silicona, o bé lents rígides permeables al gas).


Monovisió

Monovisió


La monovisió és un recurs que permet veure en visió llunyana i propera sense necessitat de correcció òptica. Consisteix a enfocar l'ull dominant en visió llunyana, i el no dominant en visió propera; es pot realitzar amb cirurgia, lents de contacte i ulleres.


Filtres especials

Filtres especials


Lents oftàlmiques que permeten una millora de contrast, així com una major protecció enfront dels efectes nocius de la llum ultraviolada; molt important en pacients amb patologies retinianes. En general se'n fa ús per disminuir la sensació d'enlluernament.
 


Baixa visió

Baixa visió


Ajudes òptiques visuals per pacients que presenten agudeses visuals tan baixes que els hi dificulten el desenvolupament normal de les seves activitats habituals. Poden ser telescopis, telelupes, lupes, filtres...


Tractament amb ORTO-K

Tractament amb ORTO-K


Procediment no quirúrgic i reversible que utilitza lents de contacte rígides permeables al gas en ús nocturn, amb el propòsit de reduir la miopia i petits astigmatismes durant el dia, sense necessitat d'utilitzar ulleres o lents de contacte.