L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Clínica Girona, C/ Barcelona, 204-206, 2a Planta · 17005 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 


DADES IDENTIFICATIVES

 

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades:


El titular d'aquest website és “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.”, amb domicili a Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 Girona, amb número de NIF: B17356932.
Correu electrònic de contacte info@oftalis.com


La informació continguda en https://www.oftalis.com constitueix un servei d'informació dels diversos serveis que ofereix “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P” (d'ara endavant “OFTALIS”) en l'àmbit de l'assistència mèdica i oftalmològica i serveis relacionats. 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS


L'accés a la Web https://www.oftalis.com exigeix l'acceptació de les condicions d'ús que a cada moment es trobin vigents en aquesta Web. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL


El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en https://www.oftalis.com/ estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “OFTALIS”, i no es permet, la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilación, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “OFTALIS” de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.
 

L'usuari, exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “OFTALIS”.


“OFTALIS” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari. 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

L'accés a la pàgina Web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de “OFTALIS”. No obstant això, es comunica que en el cas que “OFTALIS” sol·liciti dades personals, s'informarà degudament l'usuari conforme al que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades i altra normativa que resulti d'aplicació relativa a la protecció de dades.

 

Les Dades Personals que recull “OFTALIS” en els diferents tipus de formularis seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l'interessat, així com per al manteniment de la relació que en el seu cas s'estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.


Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d'accedir a la nostra Política de Privacitat.


“OFTALIS” ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. 

DADES A XARXES SOCIALS

 

“OFTALIS” disposa de perfils en diferents xarxes socials, per la qual cosa hem d'advertir a l'usuari que totes les dades que publiqui en aquests perfils seran coneguts per tots aquells usuaris que també interactuin en aquest perfil o que simplement el consultin, tinguin aquests o no el seu propi perfil en la xarxa social, ja que tots els perfils de “OFTALIS” són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari en els perfils de “OFTALIS” serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei. Li recomanem que consulti les Polítiques de Privacitat de les xarxes socials abans d'utilitzar aquests serveis.
 

En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a “OFTALIS”, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no danya o ofèn a tercers.
 

“OFTALIS” només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la legislació vigent, respecte a les dades que reculli directament de l'usuari, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar.

 

 

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 

“OFTALIS” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi a aquests.
 

En el mateix sentit, “OFTALIS” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.
 

La Web de “OFTALIS” conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d'interès per als usuaris. “OFTALIS” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privacitat adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.
 

“OFTALIS” no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés a la Web https://www.oftalis.com/ i/o en l'ús de les informacions contingudes en ella.
 

“OFTALIS” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites. 

ENLLAÇOS

 

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per “OFTALIS”, i en defecte d'això els enllaços que s'estableixin a aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d'inici.
 

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.
 

“OFTALIS” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d'això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic info@oftalis.com. 

RESPONSABILITAT


En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos en la Web https://www.oftalis.com/ 

RESERVA

 

OFTALIS“” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l'accessibilitat a la Web per raons d'eventual necessitat i per a efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“OFTALIS” es reserva el dret a incloure o retirar totalment o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció. 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.
 

Tots els drets reservats INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P. 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

A través del present avís, “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.”, (d'ara endavant “OFTALIS”), informa els usuaris de la Web https://www.oftalis.com en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i altra normativa d'aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de manera expressa, lliure i voluntària, facilitar a “OFTALIS” les dades personals que els són sol·licitats motivat per la sol·licitud d'informació o per a la contractació dels diversos serveis que s'ofereixen dins de l'àmbit de l'assistència mèdica i oftalmològica i serveis relacionats.
 

Excepte que específicament s'estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de manera veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “OFTALIS” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l'usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l'usuari/interessat seran tractats atenent les característiques detallades a continuació.


Informació relativa al tractament de les dades personals
 

Identificació del responsable: “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.”, amb domicili en Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 Girona amb número de NIF: B17356932. Correu electrònic de contacte info@oftalis.com


Identificació del Delegat de Protecció de Dades:

Per a totes aquelles qüestions relatives a les dades personals, com poden ser consultes, sol·licituds, suggeriments, etc., pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades designat per “OFTALIS” a través del següent correu electrònic info@oftalis.com,  al telèfon 972 41 24 13 o presencialment en les nostres oficines del c/ Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 de Girona.

 

Finalitat del tractament:

 

Totes les dades facilitades seran tractats amb les següents finalitats:

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l'interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessaris per als fins del tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació i, en aquest cas, es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes.
 

En l'actualitat no es procedeix a realitzar cap mena de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, basant-se en les seves dades personals. En el cas en què en un futur s'anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es recaptarà el consentiment previ.Legitimació del tractament:


Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per Vostè de manera prèvia i expressa. Amb caràcter previ se l'informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.Destinataris, cessions i transferències de dades:
 

Les seves dades no seran cedits tret que siguin estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

Igualment, les seves dades tampoc seran transferits a països fora de la Unió Europea tret que fos indispensable per al compliment de les finalitats i Vostè ens autoritzi de manera prèvia i expressa.Drets dels interessats:
 

Podrà exercitar en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “OFTALIS”, Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 Girona ; mitjançant correu electrònic a info@oftalis.com. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de l'interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l'efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Els drets dels interessats són: d'accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:


Dret d'accés:

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals i a la següent informació:
 


Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l'interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l'article 46 relatives a la transferència. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l'interessat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l'interessat present la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faciliti d'una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d'ús comú.


Dret de rectificació:

L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. Tenint en compte els fins del tractament, l'interessat tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.


Dret de supressió:

L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera
b) l'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basi en un altre fonament jurídic
c) l'interessat s'oposi al tractament conformement a l'article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l'interessat s'oposi al tractament conformement a l'article 21, apartat 2
d) les dades personals hagin estat tractats il·lícitament
e) les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament
f) les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l'article 8, apartat 1.
 

Quan el responsable hagi fet públic les dades personals dels quals l'interessat ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d'adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per a comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades o a qualsevol còpia o replica d'aquests.

Aquest dret es veurà limitat per altres drets com ara el dret a la llibertat d'expressió i informació, pel compliment d'alguna obligació legal, o quan existeixin raons d'interès públic.


Dret a la limitació del tractament:
 

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 

Quan el tractament de dades personals s'hagi limitat en virtut de l'apartat 1, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l'interessat o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un determinat Estat membre.

Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament conformement a l'apartat 1 serà informat pel responsable abans de l'aixecament d'aquesta limitació.


Dret d'oposició:
 

L'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en el que es disposa en l'article 6, apartat 1, lletres e) o f), inclosa l'elaboració de perfils sobre la base d'aquestes disposicions.

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, l'interessat tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que el concerneixin, inclosa l'elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting.

Quan l'interessat s'oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractats per a aquests fins.

Quan les dades personals es tractin amb finalitats de recerca científica o històrica o fins estadístics de conformitat amb l'article 89, apartat 1, l'interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que el concerneixin, tret que sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada per raons d'interès públic.

 

Dret de portabilitat de dades:
 

L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú

i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual els hi hagués facilitat, quan:

 

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l'interessat tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

 

L'exercici del dret esmentat en l'apartat 1 del present article s'entendrà sense perjudici de l'article 17. Tal dret no s'aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
 

El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conformement a l'article 16, a l'article 17, apartat 1, i a l'article 18 a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà l'interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita.
 

Revocació del consentiment: L'interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per a tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-lo amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.
 

L'interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.
 

Quan les dades personals vagin a ser tractats de manera posterior per a finalitats diferents, el responsable informarà l'interessat de tal extrem.
 

Mesures de seguretat: El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.
 

La Web de https://www.oftalis.com/ conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d'interès per a l'interessat. “OFTALIS” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, per la qual cosa l'interessat accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.
 

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, pot dirigir-se a nosaltres a través de correu electrònic a la següent adreça: info@oftalis.com
 

Tots els drets reservats INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.

Annexes ocularsEctropi

Ectropi


Definició: parpella superior o inferior que se gira cap a fora deixant d'estar en contacte amb el globus ocular. És més freqüent en l'àmbit de la parpella inferior essent una de les causes de llagrimeig freqüent i ull vermell. Pot ser degut per una causa traumàtica o per involució senil.

Tractaments:
 1. Cirurgia d'Ectropi (14)Entropi

Entropi


Definició: parpella superior o inferior que es posiciona cap endins. En alterar l´estructura de la parpella, pot crear alteracions en l´àmbit corneal pel fregament de les pestanyes.

Tractaments: 
1.    Transitori: toxina botulínica i lubricants oculars. (51)
2.    Definitiu: Cirurgia de l’Entropi (15)


Lagoftàlmia

Lagoftàlmia


Definició: defecte de tancament de l'ull per paràlisi facial o malposició palpebral (retracció parpella inferior) o proptosi de l'ull.

Tractaments:
 1. Transitori: toxina botulínica i lubricants oculars. (51)
 2. Tira tarsal lateral, tarsorrafia, empelt lamel·la posterior + lífting mig facial +tira tarsal, descompressió orbitària. Traumatismes palpebrals, orbitaris i de la via lacrimal

Traumatismes palpebrals, orbitaris i de la via lacrimal


Definició: palpebral: laceració d’espessor total o parcial de la parpella afectant o no al marge de la mateixa. Orbitari: fractura orbitaria, contusió orbitària. Via lacrimal: laceració canalicular, des inserció cantó intern, fractura paret medial de l'orbita.
 
Tractaments:
 1. Reparació palpebral amb sutura i/o penjoll.
 2. Reparació de la fractura mitjançant pròtesi orbitària.
 3. Via lacrimal: sutura i intubació canalicular.
 4. Reinserció cantal.
 5. Reparació fractura paret medial. Blefarospasme

Blefarospasme


Definició: contracció involuntària i repetitiva de les parpelles primària o secundària (ull sec)

Tractaments:
 1. Toxina botulínica (51)
 2. Miectomia orbicular
 3. Suspensió al frontal.Blefaritis

Blefaritis


Definició: es tracta de la inflamació aguda o crònica del marge palpebral creant una hiperèmia palpebral i una descamació que provoca picor. La blefaritis anterior afecta la part externa de la parpella on es localitzen les pestanyes i la blefaritis posterior afecta la part interna on es troben les glàndules sebàcies de Meibonio que quan s'infecten i es taponen ocasionen els coneguts mussols.

Tractaments:
 1. La blefaritis no és contagiosa i habitualment es tracta amb neteja palpebral i s'hi pot associar una pomada antibiòtica.Tumors oculars (conjuntiva, intraoculars, palpebrals i orbitaris)

Tumors oculars (conjuntiva, intraoculars, palpebrals i orbitaris)


Definició: tumoracions benignes o malignes que afecten l'ull o els annexes oculars

Tractaments:
 1. Tumoracions palpebrals: biòpsia excisió + reconstrucció palpebral amb penjolls i/o empelts.
 2. Si malignitat pot associar-se de crioteràpia, radioteràpia o quimioteràpia sistèmica.
 3. En cas de patologia de conjuntiva, biòpsia excisió associada de quimioteràpia tòpica i/o crioteràpia.
 4. En cas de tumoració maligna intraocular, evisceració o enucleació amb implant orbitari.(25, 26)
 5. En cas de tumoració orbitària maligna, exanteració orbitària.(27)
 6. En casos de tumors malignes pot associar-se de crioteràpia, diatèrmia, plaques de braquiteràpia (melanomes oculars), radioteràpia externa (tumors orbitaris), quimioteràpia sistèmica (tumors d'òrbita maligne) (19,20).
Infeccions i inflamacions orbitàries

Infeccions i inflamacions orbitàries


Definició: infecció del contingut orbitari per bacteris, virus, fongs o paràsits; inflamació del mateix contingut per processos vasculars, inflamatoris o neoplàsics.

Tractaments:
 1. Antibioteràpia sistèmica, corticoides sistèmics, inmunomoduladors, quimioteràpics. (51)Exoftàlmia

Exoftàlmia


Definició: desplaçament anterior o protrusió del globus ocular

Tractaments:
 1. Descompressió orbitària (35)
 2. Cirurgia retracció palpebral (23)Enoftàlmia

Enoftàlmia


Definició: desplaçament o "retracció" del globus ocular.

Tractaments:
 1. Reparació de la fractura orbitària amb implant del terra d'òrbita, injecció àcid hialurònic, greix o substàncies per tal d'augmentar el contingut orbitari (17)Cavitat anoftàlmica

Cavitat anoftàlmica


Definició: absència de globus ocular per dolor refractari al tractament mèdic, traumatisme o neoplàsia maligna.

Tractaments:
 1. Evisceració + implant orbitari (26, 29)
 2. Enucleació + implant orbitari (25, 29)
 3. Exanteració orbitària. (27)
 4.  Reparació de fons de sac, empelt dermogras, empelt de pericrani, (30)

Segment anteriorUll sec

Ull sec


Definició: És una malaltia multifactorial de la superfície ocular que origina malestar amb sensació de sorra, de cremor, punxades, etc. secundàries a la inestabilitat de la pel·lícula lacrimal amb lesió potencial de la superfície ocular. L'alteració de la llàgrima pot ser per una ràpida evaporació o per dèficit de producció (sent característic la síndrome de Sjögren).

Tractaments:  
 1. Es realitza un tractament personalitzat en funció de la causa i la severitat de la sequedat ocular. El tractament és mèdic amb tractament tòpic de lubricants, antiinflamatoris, sèrum autòleg... i en alguns casos severs també s'administra tractament via oral (comprimits).(51)Conjuntivitis

Conjuntivitis


Definició: Inflamació de la conjuntiva, membrana mucosa que recobreix la part blanca de l'ull (esclera) i la part interna de les parpelles. Aquesta inflamació pot ser per diverses causes, sent les més freqüents les infeccions (conjuntivitis bacteriana o vírica) i les al·lèrgiques (conjuntivitis al·lèrgica).

Tractaments:
 1. Mèdic, administrant col·liris amb antiinflamatoris, antibiòtics o antihistamínics en funció de la causa i de la gravetat. (51)Pingüècula i Pterigi

Pingüècula i Pterigi


La pingüècula és una tumoració benigne conjuntival relacionada amb la incidència de la llum dels raigs del sol.
Si creix i afecta la superfície corneal, parlem de pterigi i pot causar astigmatisme i afectar a l'eix visual.


Tractaments:
 1. Cirurgia del Pterigi amb autoimplant conjuntival.Queratocon

Queratocon


Bombament progressiu (ectàsia) de la còrnia en forma de con. Habitualment s'inicia a l'adolescència provocant un augment ràpid de la miopia i l'astigmatisme i una disminució progressiva de la visió sense ulleres.

Tractaments:
 1. En casos lleus i que no hi ha progressió, es realitzen controls o es corregeix la visió amb lents de contacte semirígides. En els casos que la còrnia es deforma cada cop més, cal realitzar cirurgia: crosslinking (3a), anells intraestromals (3b) o DALK (3c).Queratitis

Queratitis


És una inflamació de la còrnia.
La queratitis pot aparèixer per diferents causes, però la més freqüent és per sequedat ocular, donant lloc a petites lesions a la capa més superficial de la còrnia. També és freqüent després d'una exposició solar elevada o per conjuntivitis severes.

Tractaments:

Es requereixen llàgrimes artificials i, a vegades, cal complementar-ho amb antiinflamatoris per tal de millorar la simptomatologia.


Úlcera corneal

Úlcera corneal


Definició: Ferida de la capa o capes més superficials de la còrnia, provocant un intens dolor. La causa més freqüent és secundari a un traumatisme.

Tractaments:
 1. Apliquem tractament antibiòtic i pel dolor. També cal tapar l'ull durant uns dies, per facilitar la regeneració de l'epiteli (capa superficial de la còrnia). (51)
Insuficiència límbica

Insuficiència límbica


Definició: Afectació de les cèl·lules mare, situades a la perifèria de la còrnia, que s'encarreguen de la regeneració de l'epiteli (capa més superficial de la còrnia). Aquesta destrucció de cèl·lules mare epitelials pot ser congènita (de naixement) o adquirida (per una cremada, per una conjuntivitis cicatritzant...)

Tractaments:
 1. En casos lleus, el tractament és mèdic (llàgrimes i antiinflamatoris en col·liri) (51) però en casos severs, cal recórrer al trasplantament de limbe sigui parcial o total. Opacitats corneals

Opacitats corneals


Definició: Cicatrius (leucomes) a la còrnia, provocant una disminució de la seva transparència amb una consegüent pèrdua d'agudesa visual. Pot ser per diverses causes: infeccions víriques, cremades, traumatismes...

Tractaments: 
 1. El tractament és en funció de la causa. A vegades milloren amb tractament mèdic (antiinflamatoris)(51) però a vegades cal recórrer a la cirurgia de còrnia (3c, 5, 6, 8)Còrnia guttata

Còrnia guttata


Definició: Alteració de la capa més interna de la còrnia (endoteli). En els casos severs, aquesta alteració endotelial provoca una pèrdua de transparència de la còrnia (edema) amb afectació de la visió.

Tractaments:
 1. Inicialment s'utilitza tractament mèdic (antiinflamatoris, antiedema)(51) però si no milloren i la visió és baixa, cal recórrer a la cirurgia (trasplantament endotelial (6))Cataracta (congènita, senil, traumàtica…)

Cataracta (congènita, senil, traumàtica…)


Què són les cataractes?


Les cataractes són una de les patologies visuals més comunes al món i de la qual se’n realitzen més intervencions als països desenvolupats. 

Majoritàriament van relacionades amb l’edat i es poden considerar un procés natural de l’envelliment que sol afectar, sobretot, a les persones majors de 65 anys.

El cristal·lí, la lent natural que es troba darrere la pupil·la i que permet enfocar a diferents distàncies, es va tornant opac a causa de l’envelliment. Això fa que entri menys llum a la retina i, per tant, es perdi qualitat de la visió.

 

També existeixen cataractes congènites o provocades per malalties o traumatismes, però la cataracta associada a l'edat és la més freqüent amb diferència.

 

 

Símptomes.

 

 • Visió borrosa

 • Augment de la molèstia davant llums o enlluernaments.

 • Dificultat en la conducció nocturna.

 • Canvis en la graduació.

 • Augment de la miopia.

 • Millora sobtada de la visió de prop.

 • Pèrdua de nitidesa en els colors.

 

 

Factors de risc.

 

 • El principal és l’edat. Majors de 60 - 65 anys.

 • El tabac, la mala alimentació i l’exposició constant al sol són hàbits que poden influir en l’acceleració de la malaltia.

 

 

Tractaments per les cataractes.


Cirurgia de cataracta: És l’únic tractament actual per a les cataractes. Consisteix en l'extracció del cristal·lí opac i la seva substitució per una lent intraocular. Es realitza a través de la tècnica anomenada facoemulsificació.

 

Les cataractes no es poden prevenir, però sí detectar a temps abans que la patologia afecti de manera severa al pacient. És recomanable realitzar revisions oftalmològiques periòdiques a partir dels 40 - 45 anys. 

 


Segment posteriorDMAE

DMAE


Definició: La degeneració macular associada a l'edat és una malaltia en la qual es fa malbé la zona central de la visió també anomenada "màcula". Es produeix un "desgast" o degeneració de la zona central de la visió. La degeneració macular associada a l'edat és totalment asimptomàtica en els estadis precoços i intermedis. Les formes avançades solen afectar a la visió central, capacitat de lectura o de reconèixer la cara de les persones. Hi ha dos tipus de formes avançades, la seca o atròfica, té una progressió lenta i la forma humida que té una evolució molt ràpida.

Tractaments:

1. Injeccions intravítries d'agents antiangiogènics per les formes avançades exudatives. (44)
2. Antioxidants: han demostrat disminuir la progressió en alguns grups de pacients (51)
Despreniment de retina

Despreniment de retina


Què és el despreniment de retina?

 
El despreniment de retina consisteix en una separació de la retina dels altres teixits que formen l'interior del globus ocular. La principal causa del despreniment de retina és l’envelliment. L’humor vitri, que està enganxat a la part del darrere de l’ull, amb l’envelliment pot canviar de forma, provocant que se separi.
El despreniment de retina, normalment, va precedit de la presència d'algun forat o estrip a la retina. Si es detecta a temps, es pot evitar que el despreniment avanci. Per això és important visitar l'oftalmòleg quan es notin els primers símptomes.


 

Símptomes.

 
Els símptomes varien segons el grau d’evolució del despreniment de retina i, tot i causar molèsties, no solen ser dolorosos. De menys a més avançat, els símptomes més comuns del despreniment de retina són:
 
 • Visió de mosques o cossos flotants: un repentí augment de la mida i el nombre de les anomenades mosques volants, o cossos flotants. 

 • Visió de flaixos. 

 • Defectes en la visió: ombra perifèrica en el camp de visió o cortina negra en moviment enmig del camp de visió. 

 • Pèrdua de la visió central: una disminució sobtada de la visió central pot ser conseqüència que la màcula es vegi afectada.


 

Factors de risc.

 • Miopia.

 • Altres intervencions oculars com cirurgia de cataractes o glaucoma.

 • Lesions greus als ulls.

 • Glaucoma.

 • Despreniment previ de retina.

 • Antecedents familiars de despreniment de retina


 

Tractaments.

 
 • Vitrectomia: és la principal tècnica per la cirurgia dels problemes de retina. S'accedeix a la cavitat ocular i, un cop dins, la tècnica es pot combinar amb la realització de làser o amb la retirada d'una membrana epirretiniana, facilitar el tancament d'un forat macular o intercanvi per gas intraocular.
 • Cirurgia escleral: col·locació d'una banda de silicona escleral per fora de l'ull.
 • Crioteràpia: és una de les tècniques més antigues en el tractament del despreniment de retina. Es realitza en combinació amb altres tècniques com la cirurgia escleral.

 


Cossos flotants

Cossos flotants


Definició: Normalment es veuen per la presència d'un despreniment de vitri posterior. L'humor vitri és la gelatina que ocupa la cavitat ocular, a pacients miops o amb l'edat aquest vitri pot tornar-se més líquid i es pot moure, de vegades desprenent-se de part de les adherències que l'uneixen a la retina. Aquest moviment del vitri es pot considerar com un acte fisiològic. Es veuen mosques volants (miodesòpsies) i de vegades flaixos o llampecs (fotòpsies). Quan es produeix un moviment agut del vitri, amb la presència aguda de cossos flotants és imprescindible l'estudi de la retina, especialment la zona perifèrica per descartar forats, estrips o despreniments de retina.

Tractaments:
 1. Davant la presència de cossos flotants, no es recomana tractament, normalment els símptomes desapareixen o disminueixen amb el pas dels mesos. Alguns casos molt severs es poden beneficiar d'una vitrectomia pars plana i retirada dels cossos flotants (9).Retinopatia diabètica

Retinopatia diabètica


Definició: És la causa més freqüent de ceguera en pacients joves. Es caracteritza per afectar els vasos de la retina, especialment els petits (capil·lars) fent que es trenquin o es dilatin. Això provoca que la sang no arribi adequadament allà on ha d'arribar, produint sagnats o sortida de sèrum dels vasos. A l'inici la malaltia és totalment asimptomàtica. A la llarga produeix intensa disminució visual.

Tractaments:
 1. Al inici de la malaltia només és necessària observació, el làser (37)o les injeccions intraoculars (44)poden ser necessàries quan es comença a afectar la visió, en casos molt avançats pot ser necessària la cirurgia intraocular mitjançant vitrectomia pars plana (9).Forat macular

Forat macular


Definició: Consisteix en un trencament total de les capes de la retina a la zona central de la visió. Els símptomes inclouen la visió de línies rectes distorsionades (metamorfòpsies), visió de taca central (escotoma) i pèrdua visual.

Tractaments:
 1. El tractament del forat macular és principalment quirúrgic, mitjançant una vitrectomia pars plana (9), pelat de la membrana limitant interna i intercanvi per gas intraocular. Alguns casos de forat macular es poden beneficiar de tractament intravitri amb Jetrea (Alcon)(44).

 


Membrana epiretinal macular

Membrana epiretinal macular


Definició: Es caracteritza per la presència d'un teixit anòmal a sobre de la retina. Pot ser secundari a causes com traumatismes, làser o estrips a la retina, tot i que amb freqüència no es coneix la causa. Al inici pot ser asimptomàtic, quan la malaltia avança produeix disminució visual i distorsió de les imatges.

Tractaments:
 1. Es tracta mitjançant vitrectomia (9) i pelat de la membrana.
Oclusions venoses de la retina

Oclusions venoses de la retina


Definició: És una malaltia on a la vena central de la retina o a alguna branca es produeix un trombó i la sang venosa no pot circular amb normalitat. Se sol relacionar amb hipertensió arterial i també el glaucoma s'ha relacionat amb aquesta malaltia. Produeix pèrdua visual central o pèrdua en un camp de la visió.

Tractaments:
 1. Els tractaments que s'han mostrat més eficaços han estat les injeccions intravítries (44), d'agents antiangiogènics o de corticoides en alliberament sostingut (51).Retinosi pigmentària

Retinosi pigmentària


Definició: És una degeneració progressiva de la retina, normalment relacionada amb problemes genètics, es caracteritza per una mort progressiva dels fotoreceptors, especialment dels bastons, encarregats de la visió nocturna i perifèrica. La malaltia produeix una pèrdua de visió perifèrica (visió en canó d'escopeta) i ceguera nocturna.

Tractaments:
 1. En l'actualitat no existeixen tractaments per aquesta malaltia, es recomana control de les possibles complicacions o d'altres problemes associats, com cataractes o edema macular. És recomanable la valoració genètica de la malaltia.Glaucoma

Glaucoma


Què és?

 

El glaucoma és una malaltia degenerativa que afecta al nervi òptic i provoca la pèrdua de visió de manera gradual. Es produeix generalment per un augment elevat de la pressió ocular. Això és provocat per un desequilibri entre la producció i el drenatge a la càmera anterior de l'ull de l’humor aquós, un líquid transparent que té la funció de nutrir i oxigenar estructures del globus ocular com la còrnia i el cristal·lí.


Sense un diagnòstic a temps i un tractament adequat pot provocar la ceguesa total. És la principal causa de ceguesa al món en majors de 60 anys.

  

Tipus de glaucoma i símptomes


Glaucoma primari d'angle obert

És el més comú i representa un percentatge elevat dels casos de glaucoma. La pèrdua de la visió és progressiva però la majoria de glaucomes són asimptomàtics fins a fases avançades de la malaltia. Els símptomes més freqüents d'aquest tipus de glaucoma són:
 

 • Visió borrosa
 • Aparició d’aurèoles de colors al voltant de llums brillants
 • Ceguesa


Glaucoma agut d'angle tancat

Succeeix quan la pressió de l'ull augmenta de manera sobtada en pacients amb angle estret. En aquest cas es poden presentar alguns símptomes com:
 

 • Visió borrosa
 • Ull vermell
 • Mal de cap
 • Nàusees i vòmits

  

Factors de risc


 • Majors de 60 anys.

 • Antecedents familiars de glaucoma.

 • Pressió intraocular elevada o antecedents.

 • Alta miopia.

 • Diabetis, hipertensió i altres malalties circulatòries.

 • Persones amb ascendència africana, hispana o asiàtica.

 


 

Tractaments


La malaltia és irreversible i no es pot curar. Però si que es poden seguir alguns tractaments per frenar-la i evitar-ne l’evolució. I per això, és imprescindible fer-ne una detecció precoç per tractar-la a temps de forma adequada.
Segons el tipus de glaucoma i l’estadi en què es trobi, a l’IOC seguirem un o més dels següents tractaments:
 

 • Tractaments farmacològics que redueixen la pressió intraocular.
 • Cirurgia de la cataracta.
 • Trabeculoplàstia làser argó (TLA).
 • Iridotomia perifèrica amb làser Nd: YAG.
 • Iridoplàstia làser argó.
 • Trabeculectomia.
 • Esclerectomia profunda no perforant.
 • Implants de drenatge.

 


És important recalcar que, sobretot, si es tenen antecedents familiars, la millor mesura per controlar l'aparició de la malaltia és fer una bona prevenció amb revisions oftalmològiques regulars.

 


Uveïtis

Uveïtis


Definició: Són inflamacions de l'úvea (una estructura formada per l'iris, el cos ciliar i la coroides). El grup de les uveïtis engloba un espectre molt heterogeni de patologies, segons la seva localització i etiologia. Les principals causes d'uveïtis són malalties que afecten la resta del cos, sobretot les infeccioses i les autoimmunitàries. Els símptomes més comuns son dolor, disminució d'agudesa visual i sensibilitat a la llum. Habitualment les uveïtis requereixen un abordatge multidisciplinari, que realitzem juntament amb medicina interna.

Tractaments:
 1. La uveïtis anterior es tracta amb col·liris antiinflamatoris (51)
 2. La uveïtis posterior no infecciosa es combat amb cortisona administrada per via oral o mitjançant infiltracions al voltant de l’ull (51)
 3. La uveïtis associada a un procés crònic pot requerir l’ús de fàrmacs immunomoduladors (51)
 4. La intervenció quirúrgica pot ser eficaç per resoldre complicacions associades, com les cataractes (1)o el glaucoma (que afecten el segment anterior)(9*), el despreniment de retina(4*), la opacitat vítrea o l’edema macular (que afecta el fons de l’ull)

AltresHipermetropia

Hipermetropia


La hipermetropia és un defecte refractiu causat per una longitud petita de l'ull que fa que els raigs de llum s’enfoquin darrera la retina, provocant la visió borrosa dels objectes propers. Amb el pas del temps es pot acabar, també, amb dificultats en visió llunyana.


Miopia

Miopia


La miopia és un defecte refractiu causat, principalment, per una longitud gran de l'ull que fa que els raigs de llum s’enfoquin davant la retina, i no a sobre d’ella. Aquesta alteració provoca  la visió borrosa de lluny.


Presbícia o vista cansada

Presbícia o vista cansada


Definició:
Error refractiu causat per la pèrdua d'elasticitat del cristal·lí i els músculs que l'envolten. Les persones que experimenten aquest defecte presenten visió borrosa propera acompanyada de cansament ocular, i el símptoma més comú és haver d'allunyar el punt de lectura. Sol aparèixer a partir dels 45 anys.

Tractaments: 2c, 53, 56


Astigmatisme

Astigmatisme


La persona que pateix astigmatisme és degut a una formació irregular o asimètrica de la còrnia que impedeix que els raigs de llum s’enfoquin correctament a la retina.
Aquest defecte de refracció provoca visió distorsionada a totes les distàncies.
També pot anar acompanyat de miopia o hipermetropia.


Ambliopia o “ull gandul”

Ambliopia o “ull gandul”


Definició: és la falta de desenvolupament de la visió que no es corregeix amb ulleres. És important fer la primera visita en els nens als 3 anys per poder diagnosticar-la, ja que si es tracta a temps, té solució.

Tractaments:

1. Correcció de la seva causa (estrabisme, defecte de refracció...)
2. Forçar l'ull gandul  que faci la seva funció, anul·lant la visió de l'ull sa.

 


Estrabisme

Estrabisme


Definició: Afecció de la vista en què els eixos òptics no poden dirigir-se al mateix objecta, deguda a la contracció o relaxació indeguda d'un o més músculs del globus ocular. Cada ull mira en una direcció diferent, "Gira – torça un ull o ambdós" cap a dintre, cap afora, cap a dalt o cap a baix. Pot ser congènit, als primers mesos de vida o cap als 3-4 anys. També pot aparèixer a l'edat adulta.

Tractaments:
 1. Ulleres si necessita. Sempre comprovant si existeix defecte de refracció (52,54,55)
 2. Oclusió-pegat a l'ull sa (si hi ha ull gandul).
 3. Cirurgia per adreçar ulls (36)Diplopia o visió doble

Diplopia o visió doble


Definició: Consisteix a veure la mateixa imatge dos cops en un camp visual donat. El resultant d'un mal alineament binocular (Estrabisme) desapareix quan tapa qualsevol dels dos ulls. Pot ser monocular causada per trastorns del segment anterior (cataracta, ull sec.)

Tractaments:
 1. Oclusió.
 2. Prismar
 3. Cirurgia de l'estrabisme (36)Paràlisi facial

Paràlisi facial


Definició: Paràlisis de Bell és la neuropatia facial més freqüent. Es manifesta per dificultat d'ocluir - tancar l'ull (lagoftalmo). Pot produir queratopatia, pèrdua de visió.
 
Tractaments:
 1. Llàgrimes artificials tòpiques a intervals regulars de dia i amb ungüent a la nit.
 2. Oclusió sobretot  a la nit, per mantenir el camp humit.
 3. Tarsorrafia (23)
 4. Toxina Botulínica (51)
 5. Col·locació de peces d'or a la parpella superiorProblemes estètics i signes de l’edat

Problemes estètics i signes de l’edat


Dermatocalàsia o excés de pell, ptosi palpebral o caiguda de les parpelles, ptosi de la cella, prolapse del greix orbitari o "bosses" palpebrals, solcs perioculars marcats, arrugues perioculars.

Tractaments:
 1. Blefaroplàstia superior/inferior
 2. Cantoplàstia
 3. Cirurgia de la ptosi
 4. Cirurgia de la cella (plàstia directe/indirecta, lífting coronal/temporal)
 5. Lipectomia orbitària
 6. Toxina botulínica
 7. Pílings químics
 8. Fillers.