L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Sondatges lacrimals

TRACTAMENTS TERAPÈUTICS
Consisteix a fer passar una sonda pel conducte llagrimal a través del punt llagrimal prèviament dilatat per explorar la via llagrimal en pacients que presenten llagrimeig constant.
Es pot realitzar a la consulta sota anestèsia tòpica excepte en nens que requereix anestèsia general inhalatòria.
Sondatges lacrimals