L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Dacriocistorrinostomia

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Procediment estàndard pel tractament de l'obstrucció de la via llagrimal baixa. Pot efectuar-se via transcutània, endonasal o transcanalicular.
Consisteix a efectuar una comunicació permanent entre el llac llagrimal de l'ull i la fosa nasal mitjançant la realització d'una rinostomia. Pot associar-se d'intubació canalicular o no i de l'ús o no d'antimitòtics.