L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Trabeculectomia

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS
Procediment quirúrgic més utilitzat al món pel control del glaucoma. Pot efectuar-se al glaucoma d'angle obert o tancat. S'efectua amb anestèsia local (retrobulbar) i sedació. Consisteix a establir una comunicació entre la cambra anterior i l'espai subconjuntival a través d'una fístula quirúrgica regulada per un tapet escleral suturat que permet el flux de l'humor aquós. S'utilitzen fàrmacs antimitòtics(mitomicina, 5-fluorouracilo) i fàrmacs antiVEGF per a evitar la cicatrització excessiva de la fístula i mantenir una filtració regular al llarg del temps. Variants d'aquesta tècnica han incorporat implants associats com l'Express.

Trabeculectomia
Patologies