L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

DMAE

Definició: La degeneració macular associada a l'edat és una malaltia en la qual es fa malbé la zona central de la visió també anomenada "màcula". Es produeix un "desgast" o degeneració de la zona central de la visió. La degeneració macular associada a l'edat és totalment asimptomàtica en els estadis precoços i intermedis. Les formes avançades solen afectar a la visió central, capacitat de lectura o de reconèixer la cara de les persones. Hi ha dos tipus de formes avançades, la seca o atròfica, té una progressió lenta i la forma humida que té una evolució molt ràpida.

Tractaments:

1. Injeccions intravítries d'agents antiangiogènics per les formes avançades exudatives. (44)
2. Antioxidants: han demostrat disminuir la progressió en alguns grups de pacients (51)