L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 


DADES IDENTIFICATIVES

 

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades:


El titular d'aquest website és “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.”, amb domicili a Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 Girona, amb número de NIF: B17356932.
Correu electrònic de contacte info@oftalis.com


La informació continguda en https://www.oftalis.com constitueix un servei d'informació dels diversos serveis que ofereix “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P” (d'ara endavant “OFTALIS”) en l'àmbit de l'assistència mèdica i oftalmològica i serveis relacionats. 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS


L'accés a la Web https://www.oftalis.com exigeix l'acceptació de les condicions d'ús que a cada moment es trobin vigents en aquesta Web. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL


El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en https://www.oftalis.com/ estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “OFTALIS”, i no es permet, la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilación, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “OFTALIS” de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.
 

L'usuari, exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “OFTALIS”.


“OFTALIS” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari. 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

L'accés a la pàgina Web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de “OFTALIS”. No obstant això, es comunica que en el cas que “OFTALIS” sol·liciti dades personals, s'informarà degudament l'usuari conforme al que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades i altra normativa que resulti d'aplicació relativa a la protecció de dades.

 

Les Dades Personals que recull “OFTALIS” en els diferents tipus de formularis seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l'interessat, així com per al manteniment de la relació que en el seu cas s'estableixi, i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.


Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d'accedir a la nostra Política de Privacitat.


“OFTALIS” ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. 

DADES A XARXES SOCIALS

 

“OFTALIS” disposa de perfils en diferents xarxes socials, per la qual cosa hem d'advertir a l'usuari que totes les dades que publiqui en aquests perfils seran coneguts per tots aquells usuaris que també interactuin en aquest perfil o que simplement el consultin, tinguin aquests o no el seu propi perfil en la xarxa social, ja que tots els perfils de “OFTALIS” són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari en els perfils de “OFTALIS” serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei. Li recomanem que consulti les Polítiques de Privacitat de les xarxes socials abans d'utilitzar aquests serveis.
 

En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a “OFTALIS”, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no danya o ofèn a tercers.
 

“OFTALIS” només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la legislació vigent, respecte a les dades que reculli directament de l'usuari, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar.

 

 

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 

“OFTALIS” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi a aquests.
 

En el mateix sentit, “OFTALIS” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.
 

La Web de “OFTALIS” conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d'interès per als usuaris. “OFTALIS” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privacitat adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.
 

“OFTALIS” no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés a la Web https://www.oftalis.com/ i/o en l'ús de les informacions contingudes en ella.
 

“OFTALIS” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites. 

ENLLAÇOS

 

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per “OFTALIS”, i en defecte d'això els enllaços que s'estableixin a aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d'inici.
 

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.
 

“OFTALIS” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d'això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic info@oftalis.com. 

RESPONSABILITAT


En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos en la Web https://www.oftalis.com/ 

RESERVA

 

OFTALIS“” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l'accessibilitat a la Web per raons d'eventual necessitat i per a efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“OFTALIS” es reserva el dret a incloure o retirar totalment o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció. 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.
 

Tots els drets reservats INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P. 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

A través del present avís, “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.”, (d'ara endavant “OFTALIS”), informa els usuaris de la Web https://www.oftalis.com en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i altra normativa d'aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de manera expressa, lliure i voluntària, facilitar a “OFTALIS” les dades personals que els són sol·licitats motivat per la sol·licitud d'informació o per a la contractació dels diversos serveis que s'ofereixen dins de l'àmbit de l'assistència mèdica i oftalmològica i serveis relacionats.
 

Excepte que específicament s'estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de manera veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “OFTALIS” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l'usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l'usuari/interessat seran tractats atenent les característiques detallades a continuació.


Informació relativa al tractament de les dades personals
 

Identificació del responsable: “INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.”, amb domicili en Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 Girona amb número de NIF: B17356932. Correu electrònic de contacte info@oftalis.com


Identificació del Delegat de Protecció de Dades:

Per a totes aquelles qüestions relatives a les dades personals, com poden ser consultes, sol·licituds, suggeriments, etc., pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades designat per “OFTALIS” a través del següent correu electrònic info@oftalis.com,  al telèfon 972 41 24 13 o presencialment en les nostres oficines del c/ Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 de Girona.

 

Finalitat del tractament:

 

Totes les dades facilitades seran tractats amb les següents finalitats:

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l'interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessaris per als fins del tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació i, en aquest cas, es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes.
 

En l'actualitat no es procedeix a realitzar cap mena de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, basant-se en les seves dades personals. En el cas en què en un futur s'anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es recaptarà el consentiment previ.Legitimació del tractament:


Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per Vostè de manera prèvia i expressa. Amb caràcter previ se l'informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.Destinataris, cessions i transferències de dades:
 

Les seves dades no seran cedits tret que siguin estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

Igualment, les seves dades tampoc seran transferits a països fora de la Unió Europea tret que fos indispensable per al compliment de les finalitats i Vostè ens autoritzi de manera prèvia i expressa.Drets dels interessats:
 

Podrà exercitar en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “OFTALIS”, Juli Garreta, 13 2on pis, 17002 Girona ; mitjançant correu electrònic a info@oftalis.com. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de l'interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l'efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Els drets dels interessats són: d'accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:


Dret d'accés:

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals i a la següent informació:
 


Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l'interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l'article 46 relatives a la transferència. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l'interessat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l'interessat present la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faciliti d'una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d'ús comú.


Dret de rectificació:

L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. Tenint en compte els fins del tractament, l'interessat tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.


Dret de supressió:

L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera
b) l'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basi en un altre fonament jurídic
c) l'interessat s'oposi al tractament conformement a l'article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l'interessat s'oposi al tractament conformement a l'article 21, apartat 2
d) les dades personals hagin estat tractats il·lícitament
e) les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament
f) les dades personals s'hagin obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l'article 8, apartat 1.
 

Quan el responsable hagi fet públic les dades personals dels quals l'interessat ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d'adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per a comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades o a qualsevol còpia o replica d'aquests.

Aquest dret es veurà limitat per altres drets com ara el dret a la llibertat d'expressió i informació, pel compliment d'alguna obligació legal, o quan existeixin raons d'interès públic.


Dret a la limitació del tractament:
 

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 

Quan el tractament de dades personals s'hagi limitat en virtut de l'apartat 1, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l'interessat o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un determinat Estat membre.

Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament conformement a l'apartat 1 serà informat pel responsable abans de l'aixecament d'aquesta limitació.


Dret d'oposició:
 

L'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en el que es disposa en l'article 6, apartat 1, lletres e) o f), inclosa l'elaboració de perfils sobre la base d'aquestes disposicions.

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, l'interessat tindrà dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que el concerneixin, inclosa l'elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting.

Quan l'interessat s'oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractats per a aquests fins.

Quan les dades personals es tractin amb finalitats de recerca científica o històrica o fins estadístics de conformitat amb l'article 89, apartat 1, l'interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que el concerneixin, tret que sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada per raons d'interès públic.

 

Dret de portabilitat de dades:
 

L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú

i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual els hi hagués facilitat, quan:

 

En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l'interessat tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

 

L'exercici del dret esmentat en l'apartat 1 del present article s'entendrà sense perjudici de l'article 17. Tal dret no s'aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
 

El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conformement a l'article 16, a l'article 17, apartat 1, i a l'article 18 a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà l'interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita.
 

Revocació del consentiment: L'interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per a tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-lo amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.
 

L'interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.
 

Quan les dades personals vagin a ser tractats de manera posterior per a finalitats diferents, el responsable informarà l'interessat de tal extrem.
 

Mesures de seguretat: El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.
 

La Web de https://www.oftalis.com/ conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d'interès per a l'interessat. “OFTALIS” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, per la qual cosa l'interessat accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.
 

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, pot dirigir-se a nosaltres a través de correu electrònic a la següent adreça: info@oftalis.com
 

Tots els drets reservats INSTITUT D'OFTALMOLOGIA S.L.P.

OFTALMÒLEGS

Dr. Emili Ayats
Oftalmòleg especialista en cirurgia de cataracta i del cristal·lí.

Dr. Emili Ayats

Oftalmòleg especialista en cirurgia de cataracta i del cristal·lí.
Núm. Col. 1455
 • Hospital Clínic de Barcelona (1978-1982).
 • Cirurgià de la part anterior de l’ull.
 • Innovador de diverses tècniques en la cirurgia de les cataractes.
 • Soci fundador de l’Institut Oftalmològic de Catalunya (IOC) Clínica Girona.
 • Membre de la Societat Catalana d’Oftalmologia.
 • Membre de la Societat Francesa d’Oftalmologia.

Xarxes Socials:
Linkedin
 
Procediments que realitza:
 • Cataractes
 • Lents intraoculars
 • Cirurgía glaucoma – Facotrabe
 • Hipertensió ocular
 • Presbícia

 
Dra. Teresa Teixidor
Oftalmòloga especialista en oftalmologia Pediàtrica i Estrabisme.

Dra. Teresa Teixidor

Oftalmòloga especialista en oftalmologia Pediàtrica i Estrabisme.
Núm. Col. 2089
 • Hospital Clínic de Barcelona (1978-1982).
 • Cirurgiana Estrabològica i Oculoplàstica.
 • Sòcia fundadora de l’Institut Oftalmològic de Catalunya (IOC) Clínica Girona.
 • Membre de la Societat Catalana d’Oftalmologia.
 • Membre de la Societat Francesa d’Oftalmologia.
 • Membre de la Societat Espanyola d’Estrabologia.
 
Xarxes Socials:
Twitter
 
Procediments que realitza:
Oftalmologia infantil / Estrabisme / Nistagmus / Pterigi i pingüècula / Ull sec / Conjuntivitis
Dr. Miguel Ángel Arcediano
Oftalmòleg especialista en oculoplàstia i glaucoma.

Dr. Miguel Ángel Arcediano

Oftalmòleg especialista Oculoplàstica i glaucoma.
Núm Col. 33043

- Cirurgia oculoplàstica, orbitària i de vies llagrimals.
- Llicenciat en Medicina i Cirurgia per l´Universitat Autònoma de Barcelona (1997)
- Metge Intern Resident d´Oftalmologia a l´Hospital Universitari de Bellvitge (1998-2002)
- Observership in Glaucoma al Moorfields Eye Hospital de Londres (2002)
- Observership in Orbit and Oculoplastics al Wills Eye Hospital de Philadelphia (2007)
- Doctor en Medicina i  Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016) amb la tesi doctoral “Utilidad de la tomografía de coherencia óptica en la evaluación del postoperatorio de la dacriocistorrinostomía externa” amb la qualificació d´excel.lent “cum laude”.
- Membre de la Societat Catalana d´Oftalmologia
- Membre de la Societat Espanyola de Cirurgia Plástica Ocular y Orbitaria.
- Membre de la Societat Americana d´Oftalmologia.
 
En l´actualitat, la meva tasca assistencial es desenvolupa a l´Hospital Universitari Mútua de Terrassa on exerceixo de Metge adjunt d´Oftalmologia com a responsable de la secció d´Òrbita i Oculoplàstica des del setembre del 2003 i a l´Hospital de Santa Caterina (Salt) des del gener del 2003, on desenvolupo la meva tasca en l´àmbit del Glaucoma i de l´Òrbita i Oculoplàstica. 
La meva experiencia clínica comprén la patologia de les malposicions palpebrals, tumors de la parpella, traumatismes  dels anexes, cirurgia de la via  llagrimal tant a la infància com a l´adult, cirurgia dels tumors orbitaris, reparació de fractures orbitàries, tractament mèdico-quirúrgic de l´orbitopatia associada al tiroides, tractament de les infeccions orbitàries, tractament mèdic i quirúrgic del blefarospasme, cirurgia de la cavitat anoftàlmica i cirurgia cosmética ocular.
Tinc especial interés en la investigació dintre del camp de la patologia orbitària (tumors orbitaris, orbitopatia associada al tiroides, fractures orbitàries), la patologia tumoral palpebral, la cirurgia de les vies llagrimals, el blefarospasme i la cirurgia de la ptosi palpebral.

 
Xarxes Socials:
Linkedin
 
Procediments que realitza:
Dacriocistorrinostomía / Glaucoma / Blefaroplastia / Malposiciones palpebrales / Ptosis / Toxina Botulínica / Tumores oculares 
Dr. M. Zapata
Oftalmòleg especialista Retina mèdica i quirúrgica.

Dr. M. Zapata

Oftalmòleg especialista en retina mèdica i quirúrgica.
Núm. Col. 36707

- Hospital Vall d’Hebron (2002-2006).
- Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Tesi Doctoral basada en patologia retiniana (2007).
- Membre de la Societat Catalana d’oftalmologia.
- Membre de la Societat Espanyola d’oftalmologia.
- Membre de la Societat Espanyola de Retina i vitri.
- Membre de la Societat Americana d’Oftalmologia.
- Membre de Association of Research in vision and Ophtalmology.

Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Oftalmologia i Doctor en medicina i cirurgia amb premi extraordinari de doctorat. Especialista en retina.
La seva activitat assistencial es desenvolupa en el camp de la retina mèdica i quirúrgica, amb especial èmfasi en la degeneració macular associada a la edat i la retinopatia diabètica.
Les seves principals línies d'investigació tant clínica com bàsica són la degeneració macular, la retinopatia diabètica i el desenvolupament de nous fàrmacs per al tractament de la retina.
En el camp d'investigació clínica ha estat l'investigador principal de quatre projectes i col.laborador en més de 20 assajos clínics i projectes d'investigació assistencial. En la investigació bàsica, com principal en 3 projectes i col.laborador en 7. Investigador membre de RETICS 07 y 12.
Professor associat clínic de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ha presentat comunicacions en nombrosos congressos nacionals i internacionals i, actualment, té 22 publicacions indexades. Premi a la millor comunicació en el congrés de la Sociedad Española de Retina y Vítreo del 2014.

 
Xarxes Socials:
Linkedin
ResearchGate
Pubmed  

Procediments que realitza:
Forat macular / Degeneració macular – DMAE / Despreniment de retina / Edema macular / Injecció intravítria / Membrana epiretinal /Cossos flotants / Retinopatia / Retinopatia diabètica / Retinosis pigmentària / Vitrectomia
Dra. Cristina Pujadas
Oftalmòloga especialista en glaucoma mèdic i quirúrgic.

Dra. Cristina Pujadas

Oftalmòloga especialista en glaucoma mèdic i quirúrgic.
Núm. Col. 42973
 • Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001-2007).
 • Formació Especialitzada en Oftalmologia (MIR) a l'Hospital Universitari Vall Hebron (2008-2012).
 • Cursos de Formació de Postgrau en la Especialitat d'Oftalmologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008-2009).
 • Suficiència Investigadora per la Universitat Autònoma de Barcelona amb qualificació Excel·lent (2010).
 • Membre de la Societat Catalana d'Oftalmologia.
 • Membre de la Societat Espanyola de Glaucoma.
 
Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Oftalmologia mèdica i quirúrgica, especialitzada en Glaucoma. 
La seva activitat assistencial s'ha centrat fins l'actualitat en l'àmbit de la sanitat pública en el diagnòstic i tractament mèdic o quirúrgic de pacients amb glaucoma de diferents etiologies utilitzant tècniques actuals i individualitzant el tractament a cada pacient.
Ha participat en cursos i ponències adreçades a la formació d'oftalmòlegs generals així com a metges d'atenció primària i geriàtrica per millorar el coneixement sobre el Glaucoma i la importància del seu diagnòstic precoç. Membre actiu de la Societat Espanyola de Glaucoma, amb participació a congressos i reunions científiques d'especialistes de Glaucoma a nivell Europeu.
 

Xarxes Socials:
Linkedin
 
Procediments que realitza:
Quirúrgics: Esclerectomia Profunda No Penetrant / Trabeculectomia modificada amb implant ExPress / Trabeculectomia clàssica / Dispositius de Drenatge de Glaucoma / Implants angulars / Goniosinequiolisis en glaucoma agut / Cirurgia de Cataractes
Làsers: Iridotomia / Trabeculoplastia / Iridoplastia / Gonipunció
Clínics: Diagnòstic i seguiment / Estudi progressió / Glaucoma primari angle obert / Glaucomes d'angle obert secundaris / Prevenció glaucoma angle estret / Glaucoma agut primari o secundaris / Glaucoma crònic d'angle estret / Tractament mèdic glaucoma
Dra. Silvia Ayats
Oftalmòloga especialista en cataracta i uveïtis.

Dra. Silvia Ayats

Oftalmòloga especialista en cataracta i uveïtis.
Núm. Col. 6057
 • Llicenciada en Medicina i cirugia per la Universidad de Barcelona (2005).
 • Metge Intern Resident d’ Oftalmologia a l’ Hospital Virgen del Camino, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona (2007-2011)
 • Metge Adjunt d’ Oftalmologia a l’Hospital Santa Caterina, Parc Hospitalari Martí i Julià, IAS, des del 2011.
 • Metge Adjunt d’ Oftalmologia a l’ Hospital Universitari Josep Trueta de Girona des del 2012.
 • Participació i assistència en diversos cursos i congressos.
 • Membre de la Societat Catalana d’Oftalmologia.

 
Xarxes Socials:
Linkedin
 
Procediments que realitza:
Cataractes / Uveïtis / Forat Macular / Membrana Epiretinal / Edema Macular / Vitrectomia
Dr. Alex Gimenez
Oftalmòleg especialista cirurgia de cataracta i uveïtis.

Dr. Alex Gimenez

Oftalmòleg especialista cirurgia de cataracta i cristal·lí.

Col. Núm. 6323
 
 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Universitat Autònoma de Barcelona, 2006.
 • Metge intern resident en oftalmologia al "Complejo Hospitalario de Navarra", del 2010 al 2014.
 • Metge Adjunt del servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari Dr. Trueta (2014-2016).
 • Metge Adjunt d’Oftalmologia a l’Hospital Santa Caterina, Parc Hospitalari Martí i Julià, IAS, des del 2015.
 • Cap de servei d’Oftalmologia a l’Hospital Santa Caterina, Parc Hospitalari Martí i Julià, IAS, des de finals del 2019.
 • Membre de la Societat Espanyola d'Inflamació Ocular.
 • Membre de la Societat Catalana d’Oftalmologia.
 • Participació i assistència en diversos cursos i congressos.
 
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Oftalmologia mèdica i quirúrgica, especialitzat en retina mèdica, uveïtis i cataracta.

La seva activitat assistencial s'ha centrat fins a l'actualitat en el diagnòstic i tractament mèdic o quirúrgic de pacients amb patologia retiniana i cataractes de diferents etiologies utilitzant tècniques actuals i individualitzant el tractament a cada pacient.

A l’entorn gironí, ha organitzat la primera unitat multidisciplinària d'uveïtis de la província i participa regularment amb la unitat organitzada a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta.

Membre actiu de la Societat Espanyola d’Inflamació Ocular, amb participació en congressos com a formador d’altres especialistes en uveïtis; i creador d’un algoritme de selecció de lents intraoculars, personalitzant la lent a cada ull, destinat a altres oftalmòlegs especialistes en cataractes.

 
Procediments que realitza:
Uveïtis / Lents Intraoculars / DMAE / Edema macular / Angiografia / Cataractes.

Xarxes Socials:
Linkedin

Web personal:
https://www.agimenez.info
 
Dra. Cristina Huguet
Oftalmòloga especialista en retina mèdica i quirúrgica, neuroftalmologia, electrofisiología ocular.

Dra. Cristina Huguet

Oftalmòloga especialista en retina mèdica i quirúrgica, neuroftalmologia, electrofisiología ocular.
Núm. Col. 5942
 • H. Universitario Marqués de Valdecilla (2006-2010)
 • Parc Hospitalari Martí i Julià (H. Santa Caterina)
 • Cursos de doctorat a la Universidad de Cantabria
 • Participació i assistència en diversos cursos i congresos
 • Membre del col.legi de metges de Girona
 • Membre de la Societat Espanyola de Retina i Vitri (SERV)
 • Membre de la Sociatat Catalana d'Oftalmologia


Procediments que realitza:
Vitrectomia / Neuritis òptica / Membrana epiretinal / Injecció intravítria / DMAE / Angiografia / Forat Macular
Dra. Sílvia Bover
Oftalmòloga especialista en cirurgia refractiva, cataracta i còrnia.

Dra. Sílvia Bover

Oftalmòloga especialista en cirurgia refractiva, cataracta i còrnia.
Nº Col. 5815

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (2005-2009)- Metge observador en la pràctica clínica i quirúrgica de l’Institut Oftalmològic Barraquer (2005)
 • Participació i assistència en diversos cursos i congressos nacionals i internacionals
 • 1r premi a la presentació de Papil·ledema en la malformació d’Arnold-Chiari (36è Congrés Societat Catalana Oftalmologia - Barcelona, novembre 2005) 
 • 1r premi a la presentació de Desprendiment serós múltiple de l’epiteli pigmentari retinià després d’arteriografia (37è Congrés Societat Catalana Oftalmologia – Barcelona, novembre 2006) 
 • Curs de doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona (2006)
 • Realització i presentació del treball de Suficiència Investigadora “L’ús dels filtres en el glaucoma” (Universitat Autònoma de Barcelona - Setembre 2007) 
 • Membre de la Societat Catalana d’Oftalmologia
 • Membre de la Societat Espanyola d’Oftalmologia
 • Membre de la Societat Espanyola de Cirurgia Ocular Implanto-refractiva. 
 
Xarxes Socials:
Linkedin
 
Procediments que realitza:
Trasplantament de còrnia / Queratocon / Còrnia Guttata / Cirurgia refractiva amb làser / Lents intraoculars / Ùlcera corneal / Ull sec / Distròfia de Fuchs / Cataractes
Dra. Mariona Darné
Oftalmòloga especialista en oftalmologia pediàtrica, oculoplàstia i cataracta.

Dra. Mariona Darné

Oftalmòloga especialista en oftalmologia pediàtrica, oculoplàstia i cataracta.
Núm. Col. 6343
 • Universitat de Barcelona Hospital Sagrat Cor-ICR (2005-2009)
 • Cirurgiana Estrabològica i Oculoplàstica
 • Observership in Ocular Oncology in Morfields Eye Hospital (Londres – Gran Bretanya, 2009)
 
Procediments que realitza:
Oculoplàstia / Oftalmologia infantil / Pterigi i pingüècula / Hipertensió ocular / Cataractes / Lents intraoculars
Dra. Maria Fernanda Martínez
Oftalmòloga especialista en oftalmologia general i cataracta.

Dra. Maria Fernanda Martínez

Oftalmòloga especialista en oftalmologia general.
Núm. Col. 40289
 • Facultat de Medicina de la Universitat de Cartagena (1997-2001)
 • Màster en Patologia de la còrnia a la superfície ocular a l’Institut Universitari Barraquer (Universitat Autònoma de Barcelona 2005 
 • Màster en diagnòstic i tractament de la cataracta i el glaucoma a l’Institut Universitari Barraquer (UAB 2008) 
 • Membre de la Societat Colombiana d’Oftalmologia
 • Membre de l’Institut Universitari Barraquer 
 • Membre de la Societat Catalana d’oftalmologia
Dr. Pablo Jenaro Marti Rodrigo
Oftalmòleg especialista en cirurgia refractiva i còrnia.

Dr. Pablo Jenaro Marti Rodrigo

Oftalmòleg especialista en cirurgia refractiva i còrnia.
Núm. Col.  49.156

- Universitat Autònoma de Barcelona 2006-2012
- Especialista en Oftalmologia Hospital Universitari Vall d’Hebron 2013-2017
- Estança al Nottingham University Queen’s Medical Center (Agost 2016) Professor HS Dua
- Metge adjunt de l’Hospital de l’Esperança (2017)
- Metge adjunt de l’Hospital Santa Caterina. Parc Hospitalari Martí i Julià (2017)
- Col·laborador habitual dels quiròfans del Consorci Sanitari del Maresme (Hospital de Mataró)
- Membre de la Societat Catalana d’Oftalmologia
- Membre de la Sociedad Española de Oftalmología
- Membre de la European Society of Cataract and Refractive Surgeons

Xarxes socials: Linkedin

Procediments que realitza:
 • Cirurgia de cataracta
 • Lents intraoculars
 • Trasplantament de còrnia
 • Patologia corneal i de superfície anterior
 • Exèresi de pterigi
 • Cirurgia refractiva amb làser (LASIK / PRK)
 • Queratocon
Dra. Isabel Caral
Oftalmòloga especialista en oftalmologia pediàtrica.

Dra. Isabel Caral

Oftalmòloga especialista en oftalmologia pediàtrica.
Núm. Col.  6872
 
 • Llicenciada per la Universitat de Barcelona.
 • Formació especialitzada (MIR) a l’hospital Universitari Arnau de Vilanova.
 • Membre de la Sociedad Española de estrabologia y oftalmologia pediàtrica.
 • Professora associada de la Universitat de Girona.
 • Professora del màster de la Universitat de Lleida de infermeria quirúrgica.
Llicenciada en medicina per la universitat de Barcelona i especialista en oftalmologia.
La seva activitat assistencial principal es desenvolupa majoritàriament a la sanitat pública en el camp de la oftalmologia pediàtrica i estrabologia, tant mèdica com quirúrgica, utilitzant les tècniques mes recomanades per a cada pacient i  individualitzant cada tractament.
També realitza tasques docents com a professora associada de la universitat de Girona i activitats dirigides a pediatres.
Ha presentat comunicacions en nombrosos congressos nacionals i internacionals.


 
Dr. Roberto Carrero
Oftalmòleg especialista en oftalmologia general.

Dr. Roberto Carrero

Oftalmòleg especialista en oftalmologia general.
Núm. Col. 41157


-Facultat de Medicina F. Villarreal. Hospital Alberto Sabogal (Perú 1998-2003)
-Observership en Hospital Universitario Ramón y Cajal – Madrid. 2002
-Màster en Diagnóstic i Tractament de Cataracta i Glaucoma a l’Institut Barraquer (Barcelona 2005-2006)
-Màster en Patologia i cirurgia de la Màcula, Vitri i Retina a l’Institut Barraquer (Barcelona 2005-2006)
-Membre de la Societat Americana de Cataracta i Cirurgia Refractiva
-Membre de la Societat Americana dÓftalmologia
Dr. Aníbal Andrés Gallardo
Oftalmòleg especialista oftalmologia general.

Dr. Aníbal Andrés Gallardo

Oftalmòleg especialista oftalmologia general.
Núm. Col. 5582

Dra. Cristina Comas
Oftalmòloga especialista en oculoplàstia i medicina estètica oculofacial.

Dra. Cristina Comas

Oftalmòloga especialista en oculoplàstia i medicina estètica oculofacial.

Núm. Col. 47.248


 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, 2010.

 • Especialista en Oftalmologia per l'Hospital Universitari de Bellvitge, 2015.

 • Membre de l’equip d’òrbita i oculoplàstia de l’Hospital de Bellvitge, del 2018 al 2019.

 • Certificació internacional per el International Council of Ophthalmology i el European Board of Ophthalmology.

 • Membre de la Societat Catalana d’Oftalmologia.

 • Membre de la Societat Espanyola de cirurgia plàstica ocular i orbitària.

 • Màster en Medicina Estètica, regenerativa i antienvelliment per la Universitat Complutense de Madrid.Llicenciada en Medicina i Cirurgia a l'Hospital Clínic de Barcelona, després de superar l'examen MIR, obté la plaça per a formar-se com a especialista en Oftalmologia a l'Hospital Universitari de Bellvitge, acabant la seva formació el 2015.

 

El seu interès per l'oftalmologia pediàtrica i la cirurgia oculoplàstica l'ha portat a realitzar estades formatives en diferents hospitals de referència com el Moorfields Eye Hospital de Londres o l'Hospital pediàtric de Sant Joan de Déu de Barcelona.

 

Per altra banda, també s’ha format i especialitzat en medicina estètica, regenerativa i antienvelliment ampliant la seva activitat en l’àmbit dels tractaments de medicina estètica facial.

 

Actualment, desenvolupa la seva activitat professional com a metgessa adjunta al department d’Oftalmologia Oculoplàstica i Pediàtrica de l’Hospital de Figueres i al departament d’Oftalmologia Oculoplàstica de l’Hospital Universitari Josep Trueta de Girona.


 

Procediments que realitza:

 • Blefaroplàstia
 • Malposicions palpebrals
 • Tumors palpebrals
 • Ptosi palpebral
 • Dacriocistorinostomia i cirurgia llagrimal
 • Cirurgia reconstructiva de cavitat anoftàlmica
 • Tractaments de Medicina Estètica: toxina botulínica, àcid hialurònic, mesoteràpia, peeling mèdic.
 

Xarxes Socials:

Linkedin

Instagram


     

Web personal: 

https://www.cristinacomas.com

OPTOMETRISTES