L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

APARELLS OFTALMOLÒGICS

TOPÒGRAF PENTACAM

És una càmera amb un sistema de rotació basat en Scheimpflug per realitzar una anàlisi del segment anterior de l’ull. Pot realitzar múltiples mapes topogràfics de la còrnia, capturar el gruix, estudiar la càmera anterior del globus ocular, etc.

Veure imatges

CAMPÍMETRE

Valora les alteracions del camp de visió. S’utilitza principalment per l’estudi de pacients amb glaucoma, i també per patologies retinianes, com pot ser la retinosi pigmentària. També és útil per estudiar lesions de les vies òptiques.

Veure imatges

BIÒMETRE / PAQUÍMETRE US-1800

El biòmetre serveix per mesurar les diferents estructures oculars i poder realitzar un càlcul acurat de les lents intraoculars en pacients que s’han d’operar de cataractes. El paquímetre serveix per mesurar el gruix de la còrnia, una dada important per cirurgia refractiva i pacients amb glaucoma. Tos dos treballen amb sondes d’ultrasons.

Veure imatges

VISIONIX

Plataforma multi-diagnòstica que aporta en menys d’un minut dades com la refracció, topografia corneal, aberrometria, pressió intraocular, paquimetria, anàlisi de la càmera anterior, etc.

Veure imatges

VX 35 O 40

Frontofocometres (lector i analitzador de lents oftàlmiques) per tecnologia de front d’ones.

Veure imatges

OCT (TOMOGRAFIA DE COHERÈNCIA ÒPTICA)

Tècnica de diagnòstic basada en la interferometria òptica que permet fer un control i seguiment de patologies retinianes, com poden ser DMAE o glaucoma, alhora que altres alteracions de segment anterior, com poden ser alteracions cornials. Realitza una sèrie de imatges o talls histològics de les diferents estructures oculars.

Veure imatges

RETINÒGRAF OPTOMAP

Permet realitzar una retinografia ocular (fotografia del fons de l’ull) sense dilatació, així com treballar amb diferents filtres per valorar la salut de la retina i el nervi òptic. També permet realitzar proves complementàries com les angiografies fluoresceíniques i verds d’indiocianina.

Veure imatges

ECÒGRAF

Mitjançant una sonda òptica d’ultrasons d’alta freqüència, permet obtenir una imatge bidimensional per estudiar les estructures oculars internes, així com l’òrbita ocular, sobretot en casos en què no es disposa de medis oculars transparents per realitzar una exploració rutinària. 

Veure imatges

MICROSCOPIA ESPECULAR

Estudi de les cèl·lules endotelials de la còrnia (capa més interna del teixit cornial), tant a nivell de quantitat com de qualitat (morfologia); es realitza un comptatge endotelial i un estudi de la hexagonalitat cel·lular, i és important per plantejar futures cirurgies, així com valorar el correcte funcionament fisiològic del teixit corneal.

Veure imatges

IOLMASTER

Biòmetre òptic que permet realitzar un càlcul molt acurat de les lents intraoculars per la cirurgia de la cataracta. Treballa mitjançant l’interferometria òptica.

Veure imatges

PLATAFORMA VERION

És un sistema de planificació i execució de procediments quirúrgics amb màxima precisió, gràcies a un guiatge quirúrgic per imatge. Consta d’una primera part on es recullen les dades pre-operatòries, s’analitzen i es planifica la cirurgia, i una segona part de guiatge intra-operàtoria.

Veure imatges

GAZELAB

És un video-oculògraf equipat amb un sistema de projecció làser junt amb una càmera infraroja que permet la gravació del moviment dels ulls amb gran precisió, per mesurar i diagnosticar les desviacions complexes de la mirada en totes les seves direccions.

Veure imatges

ELECTROFISIOLOGIA OCULAR

Aparell de diagnòstic de patologies oculars, basat en la bioelectricitat que generen les cèl·lules retinianes. Ens permet realitzar:
- Potencials Evocats, per registrar variacions de potencial del còrtex visual occipital provocats per un estímul sobre la retina.
- Electroretinogram, per registrar la resposta elèctrica de les capes retinianes a estímuls lluminosos.
- Electrooculograma, per registrar les variacions de voltatge que es donen amb els moviments angulars oculars.

Veure imatges

LÀSER YAG

Làser basat en la fotodisrupció del teixit (actua com un bisturí a distància), que permet realitzar iridectomies (petita perforació iridiana per comunicar la càmera anterior i posterior de l’ull per tal d’evitar una pujada de pressió per bloqueig de l’angle) i capsulotomies (trencament de la càpsula posterior del cristal·lí després d’una cirurgia de cataractes).

Veure imatges

LÀSER ARGO

Làser basat en un feix de llum monocromàtic concentrat, que permet realitzar fotocoagulació del teixit de la retina (segellament de teixits conjunts), molt important per evitar possibles despreniments de la mateixa, així com tractaments de pestanyes, trabeculoplàsties, etc.

Veure imatges

LÀSER EXCIMER

Provoca una fotoablació del teixit corneal (treu petites fraccions micromètriques de teixit corneal sense malmetre el teixit circumdant). Això permet modificar la forma de la còrnia per corregir defectes refractius com la miopia, astigmatisme i hipermetropia.

Veure imatges